شرط مطالبه خسارت تأخیر تأدیه

تاریخ دادنامه قطعی: 1393/12/24
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: صرف وجود دین برای مطالبه خسارت تاخیر تادیه کافی است و طرح دعوی برای مطالبه طلب، شرط استفاده از حق مذکور نیست؛ لذا از زمان تحقق دین، دائن مستحق خسارت تاخیر تادیه است.

رای دادگاه بدوی

در خصوص دعوی خواهان ح.ز. به طرفیت خوانده بانک الف. به خواسته الزام خوانده به اعمال ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب و تادیه کامل مطالبات معوق از زمان سررسید ( 1368 ) لغایت تاریخ پرداخت 1392/09/04 ا ارزش افزوده به میزان درصد ابلاغیه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در طول مدت 21 سال اخیر با وجود تمکن مالی به شرح مندرج در دادخواست نظر به مفاد لایحه تقدیمی بانک خوانده دعوی و مستبط از ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی صرف وجود طلب خواهان از خوانده دعوی غیر از مواردی که ترافع و دعوایی بین طرفین مجری باشد، نمی‌تواند مستند مطالبه خسارات تاخیر تادیه موضوع ماده استنادی باشد و دعوی خواهان انطباقی با مقررات ماده مذکور ندارد دادگاه دعوی خواهان را بلادلیل تلقی به استناد ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب حکم بر بطلان آن صادر اعلام می‌دارد رای دادگاه حضوری بوده ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - میرزاجانی

رای دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظر خواسته موضوع تجدیدنظرخواهی آقای ح.ز. به طرفیت بانک الف. دادنامه شماره --- مورخ 1393/06/18 شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که طی آن دعوای تجدیدنظرخواه به خواسته اعمال ماده 522 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و... محکوم به بطلان اعلام گردیده در خور تایید نیست از مجموع اوراق پرونده از دادخواست تقدیمی مشارالیه و جوابیه‌های بانک و رای شماره --- - 1391/06/26 شعبه محترم --- دیوان عدالت اداری و دستور اجرای صادره از همان شعبه چنین مستفاد است که سنوات خدمتی تجدیدنظرخواه در بانک مزبور از 1368/09/08 الی 1371/07/05 محاسبه نشده که طی دادنامه مورد اشاره از دیوان محترم عدالت اداری به نفع تجدیدنظرخواه حکم به احتساب آن گردید و متعاقب دستور اجرای آن، بانک مزبور با پرداخت حقوق و مزایای مربوطه به اجرای آن نیز مبادرت نموده است فی‌ الحال تجدیدنظرخواه مطالبه خسارت تاخیر تادیه مربوط حقوق و مزایای مدت مزبور را دارد که دادگاه صدرالذکر با این استدلال که صرف وجود طلب خواهان از خوانده دعوی غیر از مواردی که ترافع و دعوایی بین طرفین مجری باشد، نمی‌تواند مستند مطالبه خسارت تاخیر تادیه موضوع ماده مزبور قرار گیرد حکم موصوف ‌عنه را صادر نموده است و لیکن به اعتقاد این دادگاه مجرای حکم موضوع ماده مزبور دین است و طرح دعوی برای مطالبه اصل آن شرط استفاده از حق منظور شده در این ماده نیست. در مورد تجدیدنظرخواه نیز حکم صادره از سوی شعبه محترم --- دیوان عدالت و اذعان بانک به پرداخت حقوق و مزایای مربوط به مدت مزبور در راستای اجرای حکم، موید وجود دین بانک نسبت به نامبرده و تکلیف به ادای آن بوده که از تاریخ مدیونیت تا اجرای رای دیوان بایستی پرداخت شود، فلذا به استناد مواد 348 -بندهای ج و ه-- و 358 و 522 از همان قانون ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته حکم بر محکومیت تجدیدنظرخوانده به پرداخت خسارت تاخیر تادیه مربوط به حقوق و مزایای مدت مذکور بر مبنای نرخ رشد تورم و از زمان تحقق دین تا تادیه آن (اجرای حکم دیوان) محکوم می‌نماید. این رای حضوری و قطعی است.

مستشاران شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران

قیصری - حاجی حسنی

منبع
برچسب‌ها