نظریه مشورتی شماره 7/1402/943 مورخ 1402/11/11

تاریخ نظریه: 1402/11/11
شماره نظریه: 7/1402/943
شماره پرونده: 1402-168-943ک

استعلام:

آیا تکلیف مقرر در ماده 241 قانون آیین دادرسی کیفری، در زمان طرح پرونده در نزد محاکم کیفری یک قابل طرح می‌باشد؟ به عبارتی آیا متهم حق اعتراض ماهانه نسبت به قرار باداشت موقت صادره را تا زمان صدور حکم دارد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- به دلالت تبصره 2 ماده 242 قانون قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، تکلیف بازپرس درباره درخواست متهم موضوع ماده 241 این قانون، منوط به این است که قبلاً در اجرای ماده 242 نسبت به قرار تامین، اظهار نظر نشده باشد.
2- قسمت اخیر ماده 241 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، مبنی بر تقاضای فک قرار بازداشت یا تبدیل آن از سوی متهم در هر ماه فقط یک بار و اعتراض به آن در صورت رد درخواست، صرفاً ناظر به مرحله تحقیقات مقدماتی است.
3- در مورد جرائم موجب مجازات موضوع ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، در صورتی که از مواردی باشد که مستقیماً در دادگاه مطرح می‌شود (مانند جرایم منافی عفت)، با توجه به قسمت اخیر ماده 341 و نیز ماده 382 این قانون، انجام تحقیقات مقدماتی در این جرائم توسط دادگاه کیفری یک باید طبق مقررات حاکم بر تحقیقات مقدماتی صورت پذیرد. بنابراین در فرض سوال، رعایت احکام مذکور در ماده 241 قانون پیش‌گفته برای دادگاه کیفری یک در مرحله تحقیقات مقدماتی، الزامی است.

منبع