مبدأ احتساب خسارت تأخیر تأدیه وجه چک

تاریخ دادنامه قطعی: 1393/10/08
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: مبدا احتساب خسارت تاخیر تادیه وجه چک، تاریخ صدور چک است نه تاریخ تقدیم دادخواست.

رای دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست تقدیمی شرکت کشت و صنعت ط.ط. با مدیریت آقای ح.ک. با وکالت آقای س. و خانم ر. به طرفیت آقای م.ص. فرزند م. به خواسته مطالبه مبلغ سیصد و پنجاه و شش میلیون و پانصد هزار ریال وجه چک با احتساب کلیه خسارت قانونی اعم از هزینه دادرسی و حق‌ الوکاله وکیل و همچنین خسارت تاخیر تادیه تا زمان وصول. شرح دادخواست: احتراما موجبات تصدیع را فراهم ساخته و به‌ وکالت از شرکت موکل به استحضار می‌رساند: خوانده دعوا 3 فقره چک به شمارگان و تاریخ‌های 1 - چک شماره..... به تاریخ 1384/09/26 به مبلغ 126500000 ریال از حساب شماره.... بانک صادرات ایران کد 28880 2 - چک شماره...... به تاریخ 1384/10/12 به مبلغ 115000000 ریال از حساب شماره..... بانک صادرات ایران کد 28880 3 - چک شماره....... به تاریخ 1384/10/04 به مبلغ 115000000 ریال از حساب شماره.... بانک صادرات ایران کد 28880 جمعا به مبلغ سیصد و پنجاه و شش میلیون و پانصد هزار ریال صادر نموده که به علت کسر موجودی مواجه با گواهی عدم پرداخت شده است؛ نتیجتا خوانده مبلغ سیصد و پنجاه و شش میلیون و پانصد هزار ریال به شرکت موکل بدهکارمیباشد و تاکنون نیز نسبت به ادای دین خود اقدامی ننموده است. لذا با تقدیم این دادخواست و ضمائم؛ از محضر محترم دادگاه؛ بدوا صدور قرار تامین خواسته به مبلغ سیصد و پنجاه و شش میلیون و پانصد هزار ریال از اموال خوانده و اجرا قبل از ابلاغ قرار به لحاظ در معرض تضییع و تفریط بودن خواسته مستندا به قسمت اخیر ماده 117 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی را و متعاقبا مستندا به مواد 198 و 515 و 519 و 522 از قانون مرقوم و ماده 313 قانون تجارت و تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک و مفهوم مخالف ماده 17 قانون چک و اوصاف تنجیزی و تجریدی حاکم بر اسناد تجاری؛ استدعای صدور حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ سیصد و پنجاه و شش میلیون و پانصد هزار ریال به‌ عنوان اصل خواسته (وجه 3 فقره چک موضوع دعوا) با احتساب کلیه خسارات قانونی اعم از هزینه دادرسی؛ حق‌ الوکاله وکیل و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ صدور تا یوم وصول وجه هر یک از چک‌ های مستند دعوا طبق شاخص اعلامی توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تحت استدعاست. ف.ر. و الف. س. به ‌وکالت از خواهان دادگاه وقت رسیدگی تعیین ضمن ارسال نسخه ثانی دادخواست و ضمائم جهت خوانده طرفین را دعوت دادگاه در وقت مقرر تشکیل جلسه داده پس از استماع اظهارات خواهان، خوانده درجلسه حاضر نشده است لایحه دفاعیه نیز ارسال نکرده است با توجه به دادخواست تقدیمی خواهان و مدارک و مستندات ارائه شده از سوی وی به ویژه وجود اصول چک مذکور و گواهی عدم پرداخت صادره از سوی بانک محال‌علیه نزد خواهان و با عنایت به اینکه خوانده علی‌رغم ابلاغ در جلسه دادگاه حاضر نشده و لایحه دفاعیه نیز ارسال ننموده‌اند در قبال دعوی مطروحه دفاع و ایرادی ننموده و دلیلی بر برائت ذمه خود ارائه و ابراز نداشته و با عنایت به وصف تجریدی مستند دعوی و تجاری بودن آن علی‌هذا دعوی خواهان وارد و ثابت تشخیص و با استناد به مواد 310 و 313 قانون تجارت و مواد 198 و 519 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 1301 و 1257 قانون مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ سیصد و پنجاه و شش میلیون و پانصد هزار ریال بابت اصل خواسته و به پرداخت خسارت تاخیر تادیه بر اساس شاخص اعلامی بانک مرکزی با توجه به اینکه خواهان مدت حدود سال در طرح دعوی و مطالبه رسمی طلب خودداری نموده است و محکومیت تاخیر تادیه مستلزم مطالبه رسمی و تقدیم دادخواست و طرح دعوی است مستندا به ماده 318 قانون تجارت به‌لحاظ تاخیر طولانی درطرح دعوی از تاریخ تقدیم دادخواست 1392/12/13 . تا اجرای حکم و حق ‌الوکاله وکیل که هر دو طبق تعرفه در اجرای احکام محاسبه خواهد شد و مبلغ 7/500/000 ریال هزینه دادرسی در حق خواهان صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره غیابی محسوب و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه می‌باشد. در خصوص خسارت تاخیر تادیه از تاریخ چک‌ها تا تاریخ تقدیم دادخواست بنا به مراتب فوق دعوی غیر وارد تشخیص مستندا به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بی‌حقی خواهان در خصوص تاخیر تادیه از تاریخ چک تا تاریخ تقدیم دادخواست صادر و اعلام می‌گردد حکم صادره ظرف 20 روز پس ازابلاغ قابل اعتراض در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد. ضمنا در خصوص دادخواست خواهان به ‌طرفیت خوانده به‌ خواسته تامین خواسته مبلغ فوق نظر به اینکه خواهان ضمن دادخواست تقاضای صدور قرار تامین خواسته نموده است با توجه به مفاد دادخواست و کپی مصدق چک و گواهینامه عدم پرداخت آن و اینکه چک در حکم سند رسمی لازم‌الاجرا می‌باشد و (و اینکه سند تجاری (چک) برگشت خورده است و گواهینامه عدم پرداخت در حکم واخواست است) چون ارکان و شرایط درخواست فراهم می‌باشد لذا دادگاه مستندا به ماده 309 249 و 245 و 274 و 280 و 284 و 292 و 310 و 315 قانون تجارت و ماده 108 بند ج و 111 و 115 و 116 و 123 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 قرار تامین خواسته معادل مبلغ فوق از اموال خوانده تا پایان رسیدگی صادر و اعلام می‌دارد. هزینه اجرای قرار به ‌عهده خواهان است قرار صادره ظرف 10 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در این دادگاه می‌باشد.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران- داودآبادی

رای دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص دادخواست تجدیدنظرخواهی شرکت کشت و صنعت ط.ط. با وکالت الف.س. و ف.ر. به طرفیت م.ص. از دادنامه شماره --- مورخ 1393/03/18 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن تجدیدنظرخوانده به پرداخت 356/500/000 ریال بابت اصل خواسته وجه سه فقره چک عهده بانک صادرات ایران به انضمام هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست در حق تجدیدنظرخواه محکوم شده است نظر به اینکه به موجب قانون استفساریه تبصره الحاقی به ماده 2 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک خسارت تاخیر تادیه از تاریخ چک تا زمان وصول آن احتساب می‌گردد فلذا تجدیدنظرخواهی را موجه تشخیص و به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته در این قسمت تاریخ محاسبه خسارت تاخیر تادیه از تاریخ صدور چک تعیین می‌گردد. رای صادره غیابی و مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در هیمن شعبه می‌باشد.

رئیس و مستشارشعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران

موسوی- شفیعی

منبع
برچسب‌ها