اثر انقضاء مدت حیات شرکت تعاونی

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/04/15
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: در صورت انقضاء مدت فعالیت شرکت تعاونی مسکن، حیات حقوقی آن زائل شده و منحل می‌گردد؛ بنابراین تشکیل مجمع عمومی و تمدید فعالیت خارج از فرجه قانونی و در زمان از بین رفتن حیات حقوقی شرکت فاقد وجاهت است.

رای دادگاه بدوی

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1393/12/04

رای دادگاه

در خصوص دعوی آقای ع. م. به طرفیت خواندگان 1 - اداره کل تعاون استان.... 2 - شرکت تعاونی مسکن کارکنان سازمان ف. باوکالت آقای ک. ص. 3 - اداره کل ثبت شرکتها به خواسته 1 - ابطال صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت طی مجوز صادره از اداره کل تعاون استان تهران به شماره 91570/15/229 مورخ 1391/10/26 و 2 - ابطال صورتجلسه مجمع عمومی طی تاییده به شماره 922/15/4169 مورخ 1392/03/12 به استناد آگهی دعوت مجمع عمومی شرکت تعاونی خوانده.خواهان درتشریح خواسته خود بیان داشته است که خواندگان به موجب مفاد صورتجلسات فوق اقدام به اتخاذ تصمیمات غیرموجه و غیرقانونی ازجمله تغییر روزنامه و انتشار آگهی تغییر هیات مدیره نموده اند. به لحاظ عدم رعایت مقررات قانونی درخواست ابطال آنها رادارد. دادگاه پس از استماع دفاعیات خواندگان جهت بررسی موضوع قرار ارجاع امر به کارشناس را صادرنموده است. کارشناس منتخب دادگاه با بررسی اسناد و مدارک مربوطه و مراجعه به اداره ثبت شرکتها و اداره تعاون و انجام بررسی های مبسوط اعلام داشته است که(مصوبه مجمع عمومی فوق العاده 1391/09/18 مدت شرکت را تمدیدنموده است. چون برغم اینکه شرکت تمدید مهلت نشده بود اما منحل شده و تصمیمات انتخاب اعضا بازرسی و روزنامه کثیرالانتشار نیز از سوی مجمع که نماینده اکثریت اعضا بوده صورت گرفته است) نظریه مزبور به طرفین ابلاغ گردیده و درفرجه قانونی خواهان نسبت به آن معترض گردید. دادگاه حسب مورد قرار ارجاع امر به کارشناسی هیات 3 نفره صادر نموده است. پس از ابلاغ مراتب به خواهان مبنی بر تودیع هزینه هیات کارشناسی مشارالیه اقدامی دراین خصوص معمول نداشته است. لذا دادگاه با امعان نظر درمراتب و عنایت به نظریه کارشناسی واحد دعوی خواهان را به طرفیت خواندگان شرکت تعاونی مسکن کارکنان سازمان ف. وارد ندانسته و مستندا به ماده 1257 قانون مدنی حکم بر بطلان آن صادر و اعلام مینماید در خصوص دعوی خواهان به طرفیت سایرخواندگان به لحاظ عدم توجه دعوی به ایشان مستندا به بند 4 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان صادر و اعلام میگردد. رای صادره ظرف 20 ر وز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی می‌باشد.

رئیس شعبه --- دادگاه حقوقی تهران - عنایت

رای دادگاه تجدیدنظر استان

آن قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره --- مورخ 1393/12/04 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر بطلان دعوی تجدیدنظرخواه ع. م. به خواسته ابطال صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1391/08/30 و 1391/02/17 شرکت تعاونی مسکن کارکنان سازمان ف. تهران مبنی بر انتخاب بازرسان و تغییر روزنامه کثیرالانتشار از همشهری به اطلاعات و انتخاب اعضای اصلی و علی البدل هیات مدیره اشعار دارد مخالف قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد و متضمن جهت موجه در نقض آن می‌باشد زیرا که اولا مقررات حاکم بر شرکت های تعاونی مسکن همان قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران می‌باشد که با توجه به نوع شرکت مدت فعالیت آن از نوع محدود بوده و ماده 5 اساسنامه شرکت موصوف نیز به طور صریح مدت فعالیت شرکت را از زمان ثبت به مدت پنج سال معین نموده است بنابراین با انقضاء مدت فعالیت شرکت عملا حیات حقوقی آن زائل گردیده و منحل می‌گردد که موید این مطلب تصریح بند 3 ماده 54 قانون مارالذکر می‌باشد ثانیا زمانی شرکت با انقضاء مدت می‌تواند به حیات حقوقی خود ادامه دهد که مجمع عمومی در زمان فعالیت نسبت به تمدید مدت فعالیت اقدام نموده باشد این درحالیست که در مانحن فیه از تاریخ ثبت ( 1385/06/08 ) مدت پنج سال در تاریخ 1390/06/08 منقضی و در آن تاریخ عملا شرکت منتهی به انحلال شده است و اقدام مسئولین شرکت تعاونی مبنی بر تشکیل مجمع عمومی مبنی بر تمدید فعالیت خارج از فرجه قانونی و در زمان از بین رفتن حیات حقوقی شرکت فاقد وجاهت قانونی بوده و بر همین اساس تشکیل مجامع عمومی در تاریخ های موخر 1391/08/30 و 1391/02/17 نیز برخلاف منطوق قانون تعاون بوده و محکوم به بطلان می‌باشد از این رو دادگاه با قبول لایحه اعتراضیه و با استناد به قسمت اول از ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه معترض عنه حکم بر ابطال صورتجلسات مجمع عمومی مورخ 1391/08/30 و 1391/02/17 شرکت تعاونی مسکن سازمان ف. صادر و اعلام می‌نماید لیکن آن قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته که بر قرار رد دعوی تجدیدنظرخواه به طرفیت اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان....و اداره کل ثبت شرکتها به خواسته معنونه اشعار دارد در اساس موافق قانون بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد نبوده و متضمن جهت موجه در نقض آن نمی‌باشد زیرا که تنظیم صورت جلسات مجامع عمومی شرکتها از زمره امور داخلی شرکتها محسوب و اداره کل تعاون و ثبت شرکتها هیچگونه مداخله ای بر این امر نداشته و صرفا پس از طی تشریفات قانونی نسبت به ارائه آن صورتجلسات جهت ثبت به آن ادارات ارسال می‌گردد از این رو دعوی مطروحه توجهی به آنان ندارد و دادنامه تجدیدنظرخواسته که بر همین اساس صادر گردیده خالی از هرگونه ایراد و اشکالی می‌باشد فلذا دادگاه ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی مستندا به قسمت اول ماده 353 از قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه معترض عنه را تایید و استوار می‌نماید. رای صادره حضوری و قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

عزت اله امانی شلمزاری - علی کرمی صادق آبادی

منبع
برچسب‌ها