نظریه مشورتی شماره 7/1401/631 مورخ 1402/01/29

تاریخ نظریه: 1402/01/29
شماره نظریه: 7/1401/631
شماره پرونده: 1401-76-631 ح

استعلام:

در مواردی که قرارداد مشارکت مدنی بین سازنده و مالک ملک باطل می‌شود؛ اما سازنده با هزینه خود اقدام به احداث و تکمیل بنا و فروش به اشخاص ثالث می‌نماید، اعیانی احداثی متعلق به چه کسی است؟ آیا مالک به واسطه مالکیت بر عرصه، مالک اعیانی است و یا آن‌که اعیانی متعلق به سازنده است؟ آیا مالک عرصه می‌تواند اجرت‌المثل اعیانی را از متصرفین مطالبه کند؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

در فرض سوال احراز مالکیت مالک و یا سازنده نسبت به بنای احداث‌شده و تعیین میزان مالکیت هر یک از آنان، مستلزم رسیدگی قضایی و بررسی اوضاع و احوال حاکم بر قضیه و ملاحظه قرارداد و اطلاع از جزئیات آورده طرفین می‌باشد و صرف مالکیت عرصه نیز موجب نمی‌شود اعیانی احداث شده توسط سازنده به تملک مالک عرصه در آید. لذا اظهار نظر در خصوص پرسش مطرح شده خارج از وظایف این اداره کل است.

منبع