تهیه صور مستهجن و وسیله تهدید قراردادن آن

تاریخ دادنامه قطعی: 1393/05/18
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: تهیه صور مستهجن و استفاده از آن به عنوان وسیله تهدید، فعل واحد دارای دو عنوان مجرمانه است و نباید برای هریک از آن ها مجازات جداگانه تعیین گردد.

رای خلاصه جریان پرونده

آقای ح.ر. با وکالت آقای ح.ب. به اتهام تهیه و انتشار عکس‌های مبتذل و مستهجن و وسیله تهدید قرار دادن آن‌ها برای اخاذی تحت تعقیب قرارگرفته و به‌موجب دادنامه شماره --- - 1392/01/10 شعبه --- دادگاه جزایی... و مستندا به مواد 3 (بند الف) و 5 (بند الف) و 12 قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیرمجاز می‌نمایند و ماده 640 قانون مجازات اسلامی به مجازات دو سال حبس و جزای نقدی، سه سال حبس و ده سال محرومیت از حقوق اجتماعی و شلاق و جزای نقدی محکوم گردیده است. رای صادره به‌موجب دادنامه شماره --- - 1392/07/22 شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان... ضمن حذف دو سال حبس تعزیری، تایید و قطعیت یافته است. وکیل محکومٌ‌علیه ضمن پرداخت هزینه دادرسی و با ارسال لایحه به دیوان عالی کشور و با اعلام این‌که: قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری... همان‌طور که از عنوان آن برمی‌آید، مربوط به فعالیت‌های غیرمجاز سمعی و بصری است و به‌عبارت‌دیگر شامل کسانی است که درزمینه تولید و تکثیر نوارهای صوتی و تصویر فعالیت می‌کنند و سپس آن را وسیله تهدید قرار می‌دهند و برابر ماده 640 قانون مجازات اسلامی نگه‌داری طرح و.... اگر به‌قصد تجارت باشد جرم است و صرف نگه‌داری جرم نیست. و اقدام موکل مشمول موارد مورداشاره نیست و مراوده موکل با شاکیه به‌قصد ازدواج بوده و مبادله پول میان آن دو بیانگر قصد و علّت پرداخت نیست و مستندا به ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری درخواست اعاده دادرسی نموده است که پرونده در مورخ 1393/02/14 به این شعبه ارجاع گردیده است که به شرح آتی اظهارنظر و اتخاذ تصمیم می‌نماید:

رای شعبه دیوان عالی کشور

نظر به این‌که شعبه بیستم دادگاه تجدیدنظر استان...، تهیه صور مستهجن و وسیله تهدید قرار دادن را فعل واحد و دارای عناوین متعدد دانسته و مستندا به ماده 46 قانون مجازات اسلامی، مجازات دو سال حبس که مربوط به اتهام تهیه عکس مستهجن بوده را حذف و با این اصلاح دادنامه دادگاه بدوی را تایید نموده است، درحالی‌که دادگاه بدوی متهم آقای ح.ر. را به استناد بند الف ماده 3 قانون اصلاح نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیرمجاز می‌نمایند، به دو سال حبس و پرداخت یک‌صد میلیون ریال جزای نقدی محکوم نموده و دادگاه تجدیدنظر، علی‌الاصول مکلف بوده که مجازات جزای نقدی را نیز حذف نماید که این اقدام صورت نگرفته است. بنابراین مورد از مصادیق بند 6 ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امورکیفری، تشخیص و مستندا به ماده 274 قانون مزبور، ضمن تجویز اعاده دادرسی نسبت به این بخش از دادنامه شماره --- - 1392/07/22 شعبه بیستم دادگاه تجدیدنظر استان...، پرونده جهت رسیدگی مجدّد به دادگاه هم‌عرض دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارجاع می‌گردد.

شعبه --- دیوان عالی کشور - مستشار و عضو معاون

محمد نیازی - سید مجتبی قریشی

منبع
برچسب‌ها