نظریه مشورتی شماره 7/1401/1206 مورخ 1401/12/02

تاریخ نظریه: 1401/12/02
شماره نظریه: 7/1401/1206
شماره پرونده: 1401-186/1-1206 ک

استعلام:

در بند «ت» ماده 88 قانون مجازات اسلامی و در خصوص جرایم اطفال، اشاره به احضار و تذکر و یا اخذ تعهد کتبی به عدم تکرار جرم شده است.
حال سوال اینجاست که احضار یا تذکر یا اخذ تعهد کتبی به عدم تکرار، از وظایف دادگاه رسیدگی‌کننده به جرایم اطفال و نوجوانان می‌باشد یا اجرای احکام؟ اگر از وظایف دادگاه می‌باشد، آیا قبل از صدور حکم می‌بایست صورت پذیرد یا بعد از آن؟ در صورتی که متهم تعهد کتبی ندهد تکلیف چیست؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

الف- با عنایت به صراحت صدر ماده 88 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، تصمیم موضوع بند «ت» ماده 88 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 (اخطار و تذکر و یا اخذ تعهد کتبی به عدم تکرار جرم) اقدام تامینی و تربیتی است و توسط دادگاه اطفال اتخاذ می‌شود.
ب- در جرایم تعزیری در خصوص متهمان مشمول ماده 88 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، یعنی افراد بین 9 تا 15 سال تمام شمسی، با توجه به این‌که سیاست مقنن نسبت به این افراد، حمایتی و غیرکیفری است، تصمیمات و اقدامات مرجع قضایی (دادگاه ویژه اطفال و نوجوانان) نسبت به ایشان صرفاً اقدامات تامینی و تربیتی است و محکومیت به کیفر منتفی است.
پ- تصمیم مقرر در بند «ت» ماده 88 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 از جمله اقدامات تامینی و تربیتی است و در قانون، ضمانت اجرای خاصی برای تخطی از آن پیش بینی نشده است.

منبع