بدون عنوان

تاریخ دادنامه قطعی: 1400/02/25

رای خلاصه جریان پرونده

خلاصه جریان پرونده:

در این پرونده س. ن. خ. به وکالت از ف. ا. ب. ک. در مورخه 99/3/18 با تقدیم دادخواست به خواسته طلاق به دلیل عسر و حرج به طرفیت م. ر. ز. ا. طرح دعوی نموده و اعلام کرد موکل در 89/5/15 با خوانده ازدواج نموده و یک دختر 5 ساله دارند لیکن خوانده رفتار غیر متعارف داشته و موکل را مورد ضرب و شتم قرار میدهد. یک سال است.زندگی مشترک را ترک و نفقه نداده است. 1 - به موجب دادنامه مورخه 99/4/8 خواهان از اتهام رابطه نامشروع موضوع شکایت خوانده تبریه شده است.ص 14 ) 2 - مطابق گواهی مورخه 99/4/10 پزشکی *زوجه در مورد صدمات متعدد قرار گرفته است.ص 24 ) شعبه *در 99/4/18 تشکیل جلسه داده است. وکیل خواهان با استناد به دادخواست و استشهادیه محلی وگواهی پزشکی قانونی اعلام کرده موکل در عسر و حرج است.و یک سال است.که جدا زندگی می کند. خوانده گفته: در مورد ضرب و شتم قرار منع پیگیرد صادر شد. دعوی نفقه را هم مسترد نموده است. وکیل خواهان گفته علیه موکل شکایت رابطه نامشروع کرده که منجربه تبریه شده است.مهریه 370 سکه است.موکل 270 سکه و کلیه حقوقی مالی خود را بذل میکند. دادگاه قرار ارجاع به داوری صادر نموده است. به موجب دادنامه مورخه 99/4/30 زوج به پرداخت نفقه زوجه از *لغایت 99/3/31 محکوم گردیده است.ص 27 ) داور زوجه نظر به عدم امکان سازش داده است. لیکن داور زوج اعلام کرده زوج تمایلی به جدایی ندارد. و زوجه باید به زندگی مشترک برگردد. مطابق دادنامه مورخه 99/8/26 زوج به اتهام ضرب و جرح عمدی زوجه با چاقو به حبس و پرداخت دیه محکوم گردیده است.ص 46 ) دادگاه به موجب دادنامه شماره * 99/9/30 با توجه به نظریه داوری و محکومیت زوج به پرداخت نفقه معوقه زوجه از 97/12/20 لغایت 99/3/31 و محکومیت کیفری وی به اتهام ضرب و جرح زوجه با چاقو با احراز عسر و حرج حکم به الزام زوج به طلاق زوجه با بذل 270 سکه از مهریه وسایر حقوق مالی صادر نموده است. اقای م. ر. ز. ا. از دادنامه فرجامخواهی نموده است.شعبه *به موجب دادنامه شماره * 99/12/2 با اصلاح دادنامه بدوی را از جهت بذل مهریه به جز پنجاه سکه ان تایید نموده است. اقای ن. ا. گ. به وکالت از م. ر. ا. از دادنامه فرجامخواهی نموده که متن لایحه تقدیمی ایشان در زمان شور قرائت می‌گردد.

هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای س. م. ت. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده در خصوص دادنامه شماره */ 12/2 فرجامخواسته مشاوره نموده و چنین رای می دهد.

رای شعبه دیوان عالی کشور

رای شعبه

فرجامخواهی اقای ن. ا. گ. به وکالت از م. ر. ز. ا. نسبت به دادنامه شماره *مورخه 99/12/2 صادره از شعبه *که به موجب ان با تایید دادنامه بدوی حکم به الزام فرجامخواه به طلاق فرجامخوانده صادر گردیده وارد و موجه نمیباشد. و دادنامه فرجامخواسته با توجه به محکومیت کیفری و حقوقی زوج بابت ضرب و جرح زوجه و نفقه معوقه وبذل اکثریت مهریه و سایر حقوق مالی توسط زوجه که نشان از عسر وحرج شدید ایشان دارد. و مضافا نظریه داوری بر عدم صلح و سازش مطابق مقررات و موازین قانونی صادر و ایراد و اعتراض موجه و موثری که موجبات نقض دادنامه فرجامخواسته را مطابق مقررات مندرج در ماده 371 قانون آیین دادرسی مدنی ایجاب نماید. از ناحیه وکیل فرجامخواه ارائه نگردیده است. لذا مستندا به مواد 370 و 396 قانون مارالذکر با ردفرجامخواهی به عمل امده دادنامه فرجامخواسته را تایید و ابرام می‌نماید./ا 400/3/1

شعبه *

رییس شعبه: ج. ق. مستشار: س. م. ت.

منبع
برچسب‌ها