نظریه مشورتی شماره 7/1401/1318 مورخ 1402/01/19

تاریخ نظریه: 1402/01/19
شماره نظریه: 7/1401/1318
شماره پرونده: 1401-168-1318ک

استعلام:

در راستای صدور قرار وثیقه چنانچه وثیقه‌گذار بابت تودیع وثیقه، ملک معرفی نماید، آیا می‌توان با توجه به نوع و اهمیت جرم ارتکابی و جهت قوی‌تر نمودن ضمانت اجرای اخذ وثیقه، بدون تعیین مبلغ، تمام ملک را به عنوان وثیقه بازداشت نمود؟ (مثلا به جای مبلغ قید شود «به میران ارزش روز ملک به شماره ثبتی فلان یا هر راهکار دیگر...)

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

مستفاد از بند «خ» ماده 217 و مواد 219، 223، 230 و 236 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، وثیقه ایداعی از سوی متهم یا سایر اشخاص باید معادل مبلغ قرار وثیقه صادره واجد ارزش باشد و صدور قرار قبولی وثیقه از سوی مقام قضایی نیز به میزان وجه قرار وثیقه صورت می‌گیرد و توقیف مال مازاد بر مبلغ قرار وثیقه کیفری فاقد وجاهت قانونی است.

منبع