ماده 59 قانون مدنی

اگر واقف عین موقوفه را به تصرف وقف ندهد وقف محقق نمی‌شود و هر وقت به قبض داد وقف تحقق پیدا می‌کند.

محتوای مرتبط (1 مورد)

نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (2 مورد)