شرایط تغییر نام کوچک

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/07/29
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: در دعوی تغییر نام کوچک، هرچند که نام مورد درخواست وی از نام های قرآنی باشد، خواهان باید علاوه بر اشتهار به نام مورد درخواست، دلیل زننده یا مستهجن یا نامتناسب بودن با جنس نام خود را ارائه کند زیرا اسناد سجلی جزء اسناد رسمی بوده و نباید به سادگی دستخوش تعرض یا آسیب قرار گیرد.

رای دادگاه بدوی

دراین پرونده خواهان خانم ز. م. آقای ح. به طرفیت خوانده اداره ثبت احوال شهرستان.... به خواسته تغییرنام از ز.به آلاء اقامه دعوی نموده است نظر به ملاحظه دادخواست تقدیمی وضمائم پیوست شناسنامه واستشهادیه بدین توضیح که اولا حسب آیه شریفه فبای آلاء ربکما تکذبان نام آلاء نیز ازنامهای گرامی و ارزشمند ومقدس و به معنای نعمتها بوده والنهایه از حیث جنبه های روانی و معنوی قضیه ازجمله اینکه خواهان دراثر ممارست با قرآن و موازین اخلاق ومکتب نام آلاء را به عنوان نعمتها زینت بخش زندگی آینده خود می داند و... ازسویی تغییر نام مشارالیها از ز. به نام آلاء موافق موازین شرعی وقانون و موافق عرفیات جامعه اسلامی محسوب می‌گردد درضمن به پیوست دادخواست استشهادیه ای مبنی بر اشتهار موکل به اسم آلاء دربین فامیل ؛ آشنایان و همسایگان تقدیم گردیده ؛دادگاه باتوجه به محتویات ازآنجائی که اسم خواهان (ز.) ازاسماء محترم ومبارکه درعرف جامعه می‌باشدو خواهان دلیل بر زننده یا مستهجن یا نامتناسب بودن با جنس مشارالیها ارائه نگردیده و اسناد سجلی جز اسناد رسمی بوده و ازدرجه اعتبار خاص برخوردار است و نباید به سادگی دستخوش تعرض یا آسیب گردد. بنابر این دادگاه دعوی مطروحه راغیر وارد تشخیص و به استناد ماده 197 قانون آیین د ادرسی مدنی و ماده 1257 قانون مدنی وتبصره 1 ماده 20 قانون ثبت احوال حکم به رد دعوی مطروحه صادر و اعلام می‌گردد رای صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض دردادگاه تجدیدنظرمرکز استان می‌باشد.

دادرس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران

منصوری

رای دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظر خواهی ز. م. به طرفیت اداره ثبت احوال شهرستان.... نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1394/02/28 در پرونده کلاسه --- صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به رد دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته تغییر نام از ز. به آلاء صادر گردید با عنایت به استدلال دادگاه محترم بدوی ایراد تجدیدنظرخواهی وارد نمی‌باشد زیرا دادنامه تجدیدنظرخواسته بر اساس محتویات پرونده و دلائل و مدارک ابرازی صحیحا و مطابق مقررات قانونی و خالی از هر گونه اشکال صادر شده و تجدیدنظرخواه در این مرحله از رسیدگی دلیل یا مدرک قانع کننده ومحکمه پسندی که نقض و بی اعتباری دادنامه معترض عنه را ایجاب نماید ابراز ننموده و لایحه اعتراضیه متضمن جهت موجه نیست و تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از شقوق ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی مطابقت ندارد لذا دادگاه ادعای تجدیدنظرخواه را وارد و محمول بر صحت تشخیص نداده دادنامه مورد اعتراض را منطبق با مقررات و اصول دادرسی میداند مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد دادخواست تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را عینا تائید می‌نماید این رای قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار

حمید سلیمانی - علی نجفی سواد رودباری

محتوای مرتبط (4 مورد)

قوانین (3 مورد)

عناوین و برچسب‌ها