نگهداری کبوتر در آپارتمان

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/01/29
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: نگهداری کبوتر در پشت بام آپارتمان، مصداق بزه تهدید علیه بهداشت عمومی است.

رای دادگاه بدوی

در خصوص اتهام آقای ک.س. 43 ساله، اهل و ساکن ت. آزاد به قید وثیقه دایر بر 1 .تهدید علیه بهداشت عمومی 2 . تصرف عدوانی در مشاعات طبق کیفرخواست اصداری از دادسرای ناحیه 19 ت. با نگرش در اوراق پرونده، نظر به گزارش مرجع انتظامی، پاسخ استعلام اداره دامپزشکی و اقرار ضمنی متهم در دادگاه و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده دادگاه اتهام انتسابی ردیف اول را در خصوص متهم محرز و مسلم دانسته مستندا به ماده 688 قانون مجازات اسلامی و با رعایت بند 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین حکم به محکومیت نامبرده به پرداخت پنج میلیون تومان جزای نقدی در حق دولت صادر و اعلام می‌نماید کبوترها نیز مستندا به ماده 215 قانون مجازات اسلامی به مرجع ذی‌ربط تحویل گردد. اما در خصوص اتهام ردیف دوم نظر به اینکه دلیل و مدرکی که حکایت از تصرف متهم در تمام مال مشاعی باشد مشهود و ملحوظ نیست لذا دادگاه به علت عدم‌کفایت ادله مستندا به اصل 37 قانون مجازات اسلامی حکم به برائت نامبرده در این مورد صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.

دادرس شعبه --- دادگاه عمومی جائی تهران - شرف بیانی

رای دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی آقای س.م. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1393/11/04 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی جزایی ت. که به‌ موجب آن تجدیدنظرخوانده به اتهام تصرف عدوانی در مشاعات به دلیل عدم‌کفایت ادله (رای) برائت آقای ک.س. صادر گردیده است وارد است زیرا اولا اداره دامپزشکی تقاضای جمع‌آوری کبوترها و پاک‌سازی محل را نموده‌اند ثانیا محکوم‌علیه در جلسه دادگاه بدوی متعهد به جمع‌آوری اتاقک‌ها در پشت ‌بام شده علی‌ای‌حال تجدیدنظر خواهی تجدیدنظر خواه را مطابق با موازین قانونی دانسته و ضمن نقض دادنامه فوق‌الاشعار در مورد اتاقک و محکومیت نامبرده به جمع‌آوری اتاقک پشت ‌بام و بدین ترتیب دادنامه بدوی اصلاح می‌گردد و با استناد به بند الف ذیل ماده 257 قانون آیین دادرسی کیفری دادنامه تجدیدنظرخواسته با اصلاح قسمتی از دادنامه تایید می‌گردد. این رای قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

سید محمد میراحمدی - مهدی عامری

منبع
برچسب‌ها