مطالبه سود و خسارت تأخیر از تاجر ورشکسته

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1386/07/04
برگزار شده توسط: استان خراسان جنوبی/ شهر طبس

موضوع

مطالبه سود و خسارت تأخیر از تاجر ورشکسته

پرسش

چنان‌چه حکم ورشکستگی فردی صادر شود آیا مطالبه سود و خسارت تأخیر از تاریخ توقف نسبت به وی موجه است چنان‌چه وی ضامن داشته باشد آیا ضامن نیز مسئول پرداخت خسارت تأخیر از تاریخ توقف تاجر ورشکسته‌ای که از وی ضمانت کرده می‌باشد؟ (مواد 249، 251، 405 قانون تجارت و 684 قانون مدنی)

نظر هیئت عالی

به موجب ماده 418 قانون تجارت تاجر ورشکسته از تاریخ صدور حکم ورشکستگی از مداخله در تمام اموال خود حتی آنچه که ممکن است در مدت ورشکستگی عاید او گردد ممنوع است و کلیه اختیارات و حقوق مالی ورشکسته به مدیر تصفیه واگذار می‌شود. در واقع مدیر تصفیه قائم‌مقام قانونی ورشکسته می‌باشد. بنابراین، دعوای مطالبه سود و خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ توقف از تاجر ورشکسته قابل استماع نیست و اگر کسی نسبت به تاجر ورشکسته مطالباتی داشته باشد باید به طرفیت مدیر تصفیه اقامه دعوا نماید لیکن اگر کسی ضمانت دین ورشکسته را قبل از صدور حکم ورشکستگی بنماید با وجود صدور حکم ورشکستگی مانعی برای رجوع به ضامن برای مطالبه سود و خسارت تأخیر به نظر نمی‌رسد.

نظر اکثریت

با توجه به این‌که با صدور حکم ورشکستگی دیون ورشکسته حال می‌شود و از تاریخ توقف مطابق قانون سود و خسارت تأخیر از ورشکسته گرفته نمی‌شود. بنابراین، به تبع آن ضامن مسئول پرداخت خسارت تأخیر از تاریخ توقف تاجر ورشکسته‌ای که از وی ضمانت کرده نمی‌باشد زیرا ضامن بیشتر از آنچه که مدیون اصلی تعهد دارد متعهد نیست مواد 249، 251، 405 قانون تجارت و 684 قانون مدنی موید این موضوع می‌باشد.

نظر اقلیت

با توجه به تعهدی که ضامن به بانک داده است، وی مسئول پرداخت خسارت تأخیر از تاریخ توقف تاجر ورشکسته‌ای که از وی ضمانت کرده، می‌باشد.

منبع
برچسب‌ها