(1)- رابطه الزام به تمکین و نشوز (2)- مطالبه نفقه گذشته در فرض الزام به تمکین

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/03/25
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: صدور حکم بر الزام زوجه به تمکین، برای اثبات نشوز زوجه کافی نیست بلکه باید نسبت به رای اجراییه صادر شود تا معلوم گردد زوجه تمکین نخواهد کرد. اثر حکم الزام به تمکین نسبت به آتیه است و به گذشته اثر ندارد؛ بنابراین اگر زوجه مدعی عدم پرداخت نفقه گذشته باشد، مستحق مطالبه نفقه است.

رای دادگاه بدوی

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/01/23

رای دادگاه

نظر به اینکه زوجیت دائم فیمابین متداعیین با توجه به تصویر مصدق سند نکاحیه به شماره ترتیب 887 مورخ 89/12/15 دفتر اسناد رسمی شماره 5 حوزه ثبت اسلامشهر محرز می‌باشد و خوانده در قبال دعوی یاد شده ایراد و دفاع موثری به عمل نیاورده دادگاه دعوی خواهان را موجه تشخیص و مست ن. به مواد 1102 و 1114 قانون مدنی خوانده را به تمکین از خواهان و بازگشت به منزل وی محکوم می‌نماید رای صادره حضوری بوده و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در مرجع محترم تجدیدنظر استا ن تهران می‌باشد رای صادره منوط است به تهیه منزل مستقل به اسباب و اثاثیه زندگی در حد متعارف.

رئیس شعبه دوم دادگاه عمومی اسلامشهر- علی شریفی

رای دادگاه تجدیدنظر استان

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/03/25

رای دادگاه

تجدید نظر خواهی خانم ن. الف.ز. به طرفیت آقای م. ر. نسبت به رای موضوع دادنامه شماره --- مورخ 95/01/23 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی اسلامشهرکه برالزام زوجه به تمکین از همسرش که در منزلی که تهیه و تدارک دیده است اشعار دارد وارد نیست زیرا رای تجدید نظر خواسته موافق موازین قانونی و با رعایت اصول و قواعد دادرسی صادر گردید ه و ایراد اساسی متوجه آن نمی‌باشد تجدید نظر خواه نیز در این مرحله مطلب قابل توجهی عنوان نکرده لذا به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی رای تجدید نظر خواسته تایید میگردد این رای کافی برای اثبات نشوز زن نمی‌باشد بلکه زوج باید نسبت به این حکم اجراییه صادر تا عملا معلوم گردد زوجه تمکین خواهد نمود یا خیر؟ به علاوه اثر این حکم نسبت به آتیه است و به گذشته اثری ن. رد چنانچه زوجه مدعی عدم پرداخت نفقه در گذشته است می‌تواند از دادگاه مطالبه نمایداین رای قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

‌سید داود معنوی - عارفه مدنی کرمانی

منبع
برچسب‌ها