بدون عنوان

رای خلاصه جریان پرونده

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/03/24

خلاصه جریان پرونده

آقای الف. ز.ح. با وکالت آقای م. ص. در تاریخ 92/1/11 دادخواستی به طرفیت آقایان ع.الف. خ. و ع. ق. به خواسته صدور حکم به پرداخت الباقی ثمن مبیع مقوم به دویست میلیون ریال به انضمام کلیه خسارات قانونی و هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل تقدیم و اضافه نموده موکل اینجانب با خواندگان مبایعه نامه ای دایر بر فروش یک واحد آپارتمان پلاک ثبتی --- اصلی از قطعه --- بلوک ( 1 ) به مساحت 100 متر در تاریخ 91/12/1 منعقد کرده است نظر به اینکه در مبایعه نامه فوق الاشعار مقرر گردیده مبلغ دویست میلیون ریال الباقی ثمن مبیع را پس از تنظیم سند به موکل پرداخت نماید لیکن علیرغم تنظیم سند و مراجعات مکرر به خواندگان از پرداخت الباقی ثمن مبیع استنکاف می ورزید علیهذا تقاضای محکومیت خواندگان به پرداخت الباقی ثمن مبیع به انضمام کلیه خسارات قانونی و حق الوکاله وکیل و هزینه دادرسی در حق موکل اینجانب مورد استدعاست پرونده به شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی مشهد ارجاع شده طرفین جهت رسیدگی دعوت شده اند خواهان در معیت وکیل خود در دادگاه حاضر شده خواندگان از طریق آگهی دعوت شده اند و حضور ندارند وکیل خواهان لایحه ای به شماره 00788 - 92/6/27 تقدیم نموده و اظهار داشته مدافعات به شرح لایحه تقدیمی است مالا دادگاه با اعلام ختم رسیدگی طبق دادنامه شماره --- - 92/6/28 اجمالا چنین رای داده درخصوص دعوی آقای الف. ز.ح. با وکالت آقای رضا ص. به طرفیت آقایان ع.الف. خ. و ع. ق. به خواسته پرداخت الباقی ثمن مبیع به مبلغ دویست میلیون ریال به انضمام کلیه خسارات قانونی با توجه به مستندات ارائه شده از ناحیه وکیل خواهان و قید مبلغ فوق الذکر در مبایعه نامه مورخ 91/12/1 و توجها به اینکه خواندگان در جلسه دادرسی حاضر نشده اند بنابراین دعوی خواهان محمول بر صحت تلقی و خواندگان متضامتا به پرداخت دویست میلیون ریال بابت اصل خواسته و هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل مدافع برابر آیین‌نامه قانون وکالت که در اجرای احکام محاسبه می‌گردد در حق خواهان محکوم می‌نماید رای صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم تجدیدنظر استان می‌باشد آقایان ع.الف. خ. و ع. ق. از رای صادره درخواست رسیدگی واخواهی را نموده‌اند دادگاه در وقت فوق العاده با حضور واخواهان آقای ع.الف. خ. و ع. ق. تشکیل شده نامبردگان اظهار داشته اند با توجه به اینکه محکوم له نشانی گناباد ما را داشته و از طرفی نشانی گناباد نیز قید گردیده و شماره تلفن همراه بنده را نیز داشته لیکن بدون توجه زرنگی کرده و به دروغ نشانی ما را مشهد داده که خیلی قبل از آن نشانی نقل مکان کرده بودیم علیهذا با توجه به اینکه از رای صادره و اجراییه مطلع شدیم درخواست واخواهی را داریم دادگاه طبق دادنامه شماره --- - 92/11/7 بدوا قرار قبولی دادخواست واخواهی را صادر و سپس طرفین را جهت رسیدگی دعوت نمود واخواهان و وکیل واخوانده در دادگاه حاضر شده اند واخواهان اظهار داشته اند اینجانبان مبایعه نامه مورخ 91/12/1 را بتمامی محتویات و مندرجات قبول داریم و ملک موضوع آن را از آقای الف. ز.ح. خریداری نموده ایم و تمامی مبلغ به جز دویست میلیون ریال پرداخت شد و مبلغ دویست میلیون ریال نیز بنا شد تا سند به نام اینجانبان تنظیم شود که بابت آن چک شماره 491769 را به خود فروشنده تحویل دادیم به عبارت دیگر کل مبلغ ثمن معامله را به صورت سه فقره چک پرداخت کردیم و فقره سوم همین چک شماره 491769 به مبلغ دویست میلون ریال که تحویل شخص آقای الف. ز.ح. شد ولی به او گفتم که زمانی که سند در محضر به نام زده شد ما چک بین بانکی در محضر می دهیم و این چک را می گیریم در زمان تنظیم سند به توافق رسیدیم که همان چک توسط فروشنده آقای زارع نقد شود و دیگر چک بین بانکی تهیه نکنیم و همین طور هم شد آقای زارع چک را نقد کرد و بعد هم سند به نام ما زده شد البته باید بگویم ملک به نام شخص آقای زارع نبود و در محضر خانم موسوی مبادرت بامضا سند نمود و اینکه چک توسط چه شخصی نقد شده اطلاعی نداریم فقط عرض می کنم که اگر وجه چک نقد نمی شد تنظیم نمی شد و طی استعلام از بانک کشاورزی که تحویل می‌شود امضا چک قبل از انتقال سند در تاریخ 91/12/29 برداشت شده ولی چون نمی دانم توسط چه کسی، اطلاعی در این خصوص نداریم خود آقای زارع نقد کرده به مالکین ثبتی که بدهکار بوده چک را داده تا نقد کنند وکیل واخوانده اظهار داشته درخصوص کم و کیف قرارداد نیستم چون در زمان امضا قرارداد حضور نداشتم و آنچه موکل به من گفته که درباره ثمن معامله دو فقره چک را گرفته و نقد شده و چک شماره 91769 که در مبایعه نامه ذکر شده تحویل موکل گردید. و طبق اظهارات موکل اعلام داشته که واخواهان شفاها گفته اند که چک تحویل بنگاه داده شده ولی حقیقتا موکل به چشم ندیده که چک تحویل بنگاه داده شده یا نشد، ضمنا لازم به ذکر است در محضر سند به نام شخص دیگر که واخواهان معرفی کرده اند تنظیم شده و مالک هم در اداره ثبت خانم موسویان بوده و ایشان سند را انتقال دادند و خانم موسویان به دادخواست موکل سند به نام مالک (واخواهان با شخصی که آنها معرفی کرده اند) زده است لذا در بحث انتقال سند حرف و سخنی نیست و کاملا موکل رضایت به انتقال سند داشته دادگاه سئوال کرده چطور ممکن است چک توسط موکل شما نقد نشده باشد ولی موکل شما راضی به انتقال سند باشد جوابا اظهار داشته موکل آدم ساده ای است سپس دادگاه قرار استماع شهادت شهود واخواهان را صادر و همچنین تصریح شده کم و کیف وصول چک از بانک کشاورزی استعلام گردد که پاسخ آن واصل شده و قرار صادره در مورد شهود اجرا شده در نتیجه دادگاه با اعلام ختم رسیدگی طبق دادنامه --- - 93/6/31 تصریح نموده با توجه به محتویات دادخواست واخواهی و مندرجات مبایعه نامه 91/12/1 و مفاد صورتجلسه دادگاه و نحوه مدافعات واخوانده که حکایت دارد توافق شد وجه چک شماره 491769 همزمان با تنظیم سند پرداخت شود ضمن اینکه وجه مندرج در آن بایست الباقی ثمن معامله بوده و حسب پاسخ استعلام معموله از بانک کشاورزی وجه چک مذکور کارسازی شده متعاقب آن سند ملک ابتیاعی به نام خریداران تنظیم شده و با عنایت به مودای گواهی آقای حسن باقرنژاد و صرفنظر از گواهی سایرگواهان به نظر می‌رسد واخواهان الباقی ثمن معامله را پرداخته اند و از طرفی مطالبات واخوانده نیز با بدهکاری وی و ایادی ماقبل محاسبه و تسویه گردیده علیهذا واخواهی واخواهان وارد به نظر می‌رسد مستندا به مواد 206 و 197 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه معترض عنه حکم بر بیحقی خواهان بدوی صادر و اعلام می‌دارد رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان (مشهد) می‌باشد آقای الف. ز.ح. با وکالت آقای م. ص. از رای صادره فرجام خواهی نموده که پس از تبادل لوایح پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و در دستور کار این شعبه قرار گرفته.هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل است پس از بررسی اوراق پرونده و قرائت گزارش عضو ممیز مشاوره نموده به شرح ذیل مبادرت به اتخاذ تصمیم می نماید.

رای شعبه دیوان عالی کشور

نظر به اینکه در وکالتنامه شماره 23/036 که آقای م. ص. به وکالت از آقای الف. ز.ح. فرجامخواهی نموده پایه وکالت وکیل مذکور قید نشده و چون تعیین پایه وکالتی وکیل در جهت احراز اینکه مجاز به فرجامخواهی می‌باشد یا خیر لازم است در وضع فعلی موجبات رسیدگی فراهم نمی‌باشد پرونده امر اعاده می‌گردد که دفتر دادگاه مراتب فوق را روشن سپس آن را به دیوان عالی کشور ارسال نماید.

شعبه --- دیوان عالی کشور - رئیس و مستشار

رحمت الله سعیدی - حسن نقیب الحسینی

محتوای مرتبط (2 مورد)

قوانین (2 مورد)

عناوین و برچسب‌ها