نظریه مشورتی شماره 7/1402/834 مورخ 1402/11/25

تاریخ نظریه: 1402/11/25
شماره نظریه: 7/1402/834
شماره پرونده: 1402-9/16-834ح

استعلام:

چنانچه دادگاه تخلف زوج موضوع شروط مندرج در سند نکاحیه و وکالت زوجه در امر طلاق را احراز و گواهی عدم سازش صادر کند، آیا دادگاه مکلف است در رای خود نوع طلاق را تعیین کند؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

در صورتی‌که زوجه واجد یکی از شرایط مقرر در بندهای 1، 2 و 4 ماده 1145 قانون مدنی نباشد تا طلاق وی بائن تلقی شود، وی می‌تواند با اختیار حاصل از صدر بند «ب» نکاح‌نامه‌های رسمی که مقرر می‌دارد: «زوج به زوجه وکالت بلاعزل با حق توکیل به غیر داد که... پس از انتخاب نوع طلاق، خود را مطلقه کند»، نوع صیغه طلاق را تعیین نماید و با توجه به این‌که دادگاه وفق ماده 29 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 مکلف به تعیین تکلیف امور مالی زوجین است، باید در خصوص بذل تمام یا بخشی از مهریه که موثر در نوع طلاق است و انعکاس آن در رای اقدام کند.

منبع