رای شماره 1273 مورخ 1399/09/25 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری

هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست

شماره پرونده: ه- ع/ 9901451 شماره دادنامه: 9909970906011273 تاریخ: 25/9/99

شاکی: انجمن صنفی کارفرمایی تولید کنندگان شن و ماسه و آسفالت استان فارس با وکالت خانم فاطمه اصغر زاده

طرف شکایت: هیات وزیران

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 7 آیین‌نامه تبصره ماده 14 قانون هوای پاک مصوب 21/6/97

شاکی دادخواستی به طرفیت هیات وزیران به خواسته ابطال ماده 7 آیین‌نامه تبصره ماده 14 قانون هوای پاک مصوب 21/6/97 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

ماده 7- این آیین‌نامه مانع اجرای سایر مصوبات از جمله ضوابط و معیارهای استقرار واحدها و فعالیت های صنعتی و تولیدی موضوع تصویب نامه شماره 78946/ت39127 ه- مورخ 15/4/1390 نخواهد بود.

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: هیات وزیران به استناد اصل 138 قانون اساسی مصوبه ای به شماره 212326/ت مورخ 16/12/90 تصویب نمود. در ماده 14 آن (صفحه 24 پرونده) ایجاد صنایع در خارج از شهرک های صنعتی در شهرهای تبریز، شیراز، اهواز، اراک و مشهد را تا شعاع 30 کیلومتری ممنوع نمود. متعاقباً بر اساس مصوبه 125292 مورخ 10/7/92 استقرار برخی از صنایع در داخل محدوده پنج کلانشهر مجاز اعلام کرد. قانون هوای پاک در تاریخ 25/4/96 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. در ماده 14 آن پیش بینی انتقال مراکز صنعتی، تولیدی، معدنی و خدماتی مطرح گردیده بود. در تبصره آن پیش بینی آیین‌نامه ای جهت اعطاء مهلت زمان و اعتبارات و تشویقات لازم انجام شده بود. در ماده 34 قانون برخی از مقررات را نسخ نمود. هیات دولت در تاریخ 21/6/97 آیین‌نامه تبصره مذکور را وضع کرد. در ماده 7 (که مورد شکایت است) به سایر مصوبات قبل از جمله مصوبه شماره 78946/ت مورخ 15/4/90 اعتبار بخشید.

وکیل شاکی مدعی است با توجه به ماده 34 قانون هوای پاک مصوبه 25/4/96 مبنی بر نسخ برخی مقررات لذا مصوبه شماره 78946 مورخ 15/4/90 که به استناد تبصره 2 ماده 13 قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا مصوب شده منسوخ است و قابلیت اجرایی ندارد.

خلاصه مدافعات طرف شکایت: از طرف شکایت علیرغم ابلاغ قانونی پاسخی ملاحظه نشد.

نظریه تهیه کننده گزارش: عقیده به عدم ابطال به جهت ذیل دارم:

1- ماده 34 قانون هوای پاک مصوبه 25/4/96 مصوبه 212326 مورخ 16/12/90 هیات دولت و اصلاحات بعدی آن را به صراحت نسخ نکرده است.

2- مصوبه فوق الذکر به استناد اصل 138 قانون اساسی تصویب شده نه مقررات منسوخ و ماده 34 قانون هوای پاک.

3- هر چند بهتر بود که در آیین‌نامه تبصره ماده 14 قانون های پاک مصوب 96 ضوابط و مقررات استقرار واحد ها و فعالیت های صنعتی مجدد بیان می شد تا شبهه مورد نظر شاکی پیش نیاید. اما به نظر می‌رسد جهت جلوگیری از تکرار به ضوابط و معیارهای مصوبه قبلی اشاره نموده است. تهیه کننده گزارش: سعید کریمی

رای هیات تخصصی

در خصوص شکایت انجمن صنفی کارفرمایی تولید کنندگان شن و ماسه و آسفالت استان فارس با وکالت خانم فاطمه اصغرزاده به طرفیت هیات وزیران به خواسته ابطال ماده 7 آیین‌نامه تبصره ماده 14 قانون هوای پاک مصوب 21/6/97 موضوع در جلسه مورخ 2/9/99 مطرح و پس از استماع گزارش و بررسی موضوع بیش از سه چهارم اعضاء بر این نظر بودند با توجه به اینکه مصوبه مورد درخواست ابطال در اجرای ماده 14 قانون هوای پاک مصوب 25/4/96 وضع گردیده و به عبارت دیگر با اجازه حاصله از ماده فوق آیین‌نامه اجرایی قانون قبلی عیناً برای اجرای قانون جدید مورد تائید و تصویب قرار گرفته است و مغایرتی با قانون هوای پاک مصوب 25/4/96 ندارد فلذا مستنداً به بند (ب) از ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره از تاریخ صدور ظرف مدت بیست روز از ناحیه رئیس دیوان یا ده نفر از قضات قابل اعتراض و رسیدگی در هیات عمومی می‌باشد.

احمد درزی رامندی - رئیس هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری

منبع

محتوای مرتبط (3 مورد)

قوانین (2 مورد)

عناوین و برچسب‌ها