نظریه مشورتی شماره 7/95/366 مورخ 1395/02/26

تاریخ نظریه: 1395/02/26
شماره نظریه: 7/95/366
شماره پرونده: 59-861/1-101

استعلام:

...

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با توجه به مقررات قسمت آخر ماده 287 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، درباره افرادی که 15 تا 18 سال سن دارند و مرتکب یکی از جرایم پیش بینی شده در ماده 237 این قانون شوند، مرجع قضایی رسیدگی کننده به جرم (دادسرا یا دادگاه) می‌تواند با رعایت ماده 238 این قانون، قرار نگهداری موقت آنان را در کانون اصلاح و تربیت، صادر کند که به صراحت تبصره ماده صدرالذکر، قرار نگهداری موقت، تابع کلیه آثار و احکام قرار بازداشت موقت است.

منبع

محتوای مرتبط (1 مورد)