نظریه مشورتی شماره 7/1400/1632 مورخ 1401/01/17

تاریخ نظریه: 1401/01/17
شماره نظریه: 7/1400/1632
شماره پرونده: 1400-25-1632 ک

استعلام:

در حوزه قضایی بخش جرمی با موضوع مواد مخدر رخ می دهد.دادسری شهرستان رسیدگی و دادگاه انقلاب حکم صادر می‌کند اکنون قطعی و آماده اجرا است.اجرا با دادسرای شهرستان است یا دادگاه بخش محل وقوع جرم؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با توجه به حوزه صلاحیت دادگاه بخش که مطابق ماده 299 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، به تمام جرایم در صلاحیت دادگاه کیفری دو رسیدگی می‌کند، قضات دادگاه بخش، صلاحیت انجام تحقیقات مقدماتی و صدور قرار جلب به دادرسی و اجرای آرایی که در صلاحیت ذاتی دادگاه انقلاب است (از جمله بند «پ» ماده 303 قانون پیش‌گفته) را ندارند و اجرای این احکام با عنایت به مواد 22 و 26 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با دادسرای شهرستان مربوط است.

منبع