بحث و بررسی پیرامون جعل نسخه ثانی اوراق ابلاغ توسط سرباز وظیفه مرتبط با واحد ابلاغ و سرباز غیرمرتبط با واحد ابلاغ

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/05/01
برگزار شده توسط: استان گلستان/ شهر گرگان

موضوع

بحث و بررسی پیرامون جعل نسخه ثانی اوراق ابلاغ توسط سرباز وظیفه مرتبط با واحد ابلاغ و سرباز غیرمرتبط با واحد ابلاغ

پرسش

در روند تکمیل تحقیقات مقدماتی اوراق قضایی جهت ابلاغ به دایره ابلاغ ارسال می‌گردد. سرباز مربوطه اوراق را جهت انجام امورات مربوط به ابلاغ تحویل می‌گیرد. در زمان انجام وظیفه مذکور سرباز دیگری که به دایره ابلاغ ارتباطی ندارد با سرباز مرتبط همراه می‌شود. سپس با پیشنهاد سرباز غیرمرتبط و با مشارکت یکدیگر برگ اول اوراق معدوم می‌گردد و برگ دیگر که به مرجع قضایی اعاده می‌گردد، هر یک به صورت جداگانه با نام افراد مختلف و مواد مربوط به قانون آیین دادرسی مدنی تنظیم گردیده و پس از امضا نمودن به مرجع قضایی تحویل می‌گردد. حال با توجه به مراتب مذکور برای هر یک از سربازان مرتبط و غیر مرتبط چه جرائمی متصور می‌باشد. لطفاً مستدل و مستند توضیح فرمائید.
مواد مرتبط:
533، 534، 540، 544، 582، 681، 682 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات.

نظر هیات عالی

با لحاظ اینکه معدوم کردن برخی از اوراق ابلاغ، مقدمه و در ارتباط با ارتکاب جرایم جعل و گزارش خلاف واقع است، در فرض پرسش سربازی که وظیفه ابلاغ اوراق قضایی را داشته است و بعضی از اوراق را معدوم و مبادرت به جعل امضای اشخاص و ارایه گزارش خلاف واقع به مقام قضایی کرده است؛ با توجه به مواد 78 و 106 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب 1382 قابل تعقیب و مجازات است و سرباز دیگر که در ارتباط با امر ابلاغ وظیفه ای نداشته است و مبادرت به معدوم کردن برخی از اوراق ابلاغ و جعل امضای اشخاص کرده است، مطابق ماده 536 قانون تعزیرات قابل تعقیب و مجازات است.

نظر اکثریت

در خصوص وضعیت حقوقی سرباز با عنایت به اینکه حسب صراحت تبصره ماده 29 قانون آیین دادرسی کارکنان وظیفه ضابط دادگستری محسوب نمی شوند، اما تحت نظارت ضابطان مربوط در این مورد انجام وظیفه می کنند و مسئولیت اقدامات انجام شده در این رابطه با ضابطان است، این مسئولیت نافی مسئولیت قانونی کارکنان وظیفه نمی شود. لذا بنا به مراتب معنونه کارکنان وظیفه ضابط محسوب نمی شود ولی مامور دولت از حیث اقدام امر ابلاغ که به ایشان سپرده شده است محسوب می گردند.
در خصوص سرباز مرتبط با واحد ابلاغ: در خصوص نوع جعل با عنایت به اینکه امضا مخاطب جزء مفاد تنظیمی اوراق ابلاغ به حساب نمی آید، بنابراین جعل ارتکابی به عنوان جعل عادی می‌باشد.
در خصوص برگ اوراق ابلاغ: با عنایت به اینکه در نزد مقامات رسمی تنظیم گردیده است بنابراین سند رسمی محسوب می‌گردد، لکن با توجه به اینکه مالکیت آن متعلق به دولت نیست، جزء اوراق دولتی محسوب نمی گردد. بنابراین معدوم نمودن این اوراق به عنوان تخریب اسناد دولتی محسوب نمی شود، اما نظر به اینکه اوراق به سرباز سپرده شده است می‌تواند حسب نظر قضایی مشمول ماده 544 یا 545 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات تعیین تعزیرات گردد.
در خصوص گزارش خلاف واقع با توجه به اقدامات انجام شده موضوع مشمول ماده 605 می‌گردد.
بنابراین توضیحات و اقدامات انجام شده توسط متهمین سرباز واحد ابلاغ مرتکب جرائم جعل امضا اشخاص و تخریب، موضوع مواد 544 و 545 قانون مجازات بخش خصوصی و گزارش خلاف واقع می‌گردد و سرباز غیرمرتبط با واحد ابلاغ مرتکب جعل امضا اشخاص و تخریب موضوع ماده 677 قانون مجازات اسلامی تعزیرات گردیده است.

نظر اقلیت

با عنایت به اینکه امضا در ذیل خود برگ ابلاغ صورت گرفته است جعل در سند رسمی محسوب می‌گردد.

منبع
برچسب‌ها