ماده 7 آیین نامه اجرایی ماده (8) قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات

درخواست اطلاعات از سوی اشخاص حقوقی باید حسب مورد از سوی بالاترین مقام مجاز یا نماینده قانونی آن شخص انجام شود. اسناد مثبته باید پیوست درخواست شود.