رای شماره 838 مورخ 1400/06/31 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری

شاکی دادخواستی به طرفیت دانشگاه تهران به خواسته ابطال 1- مصوبه مورخ 4/4/1398 کمیسیون دائمی هیات امنای دانشگاه تهران (تعیین میزان اجرت المثل سکونت مازاد بر سقف مجاز در خوابگاه های متاهلین دانشگاه) موضوع دستور ششم صورتجلسه دومین نشست از دور هفتم هیات امنای دانشگاه تهران مورخ 1/5/1398 و 2- بند (و) ماده 7 قانون تشکیلات هیات امنای دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی مصوب 23/12/1367 شورای عالی انقلاب فرهنگی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

مصوبه: هیات امنا به استناد اختیارات ماده 1 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و بند (و) ماده 7 قانون تشکیل هیات های امناء با دریافت مبلغ ماهیانه سه میلیون ریال علاوه بر اجاره معمول خوابگاه متاهلین به عنوان اجرت المثل سکونت مازاد بر سقف مجاز فرد در خوابگاه موافقت کرد. (این مبلغ بعد از اتمام سنوات مجاز تحصیلی مطابق مقررات آموزشی دانشگاه، اجرت المثل سکونت مازاد بر سقف مجاز به مرجع قیمت اعلامی کارشناس رسمی دادگستری خواهد بود) و به هیات رییسه دانشگاه اجازه داد سالیانه تا سقف نرخ تورم رسمی اعلام شده از طرف مرکز آمار کشور نسبت به افزایش مبلغ مذکور اقدام نماید.

- متن بند (و) ماده 7 قانون تشکیلات هیات امنای دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی مصوب 23/12/1367 شورای عالی انقلاب فرهنگی:

‌ماده 7 - وظایف و اختیارات هیات امناء:

...

‌و - تصویب نحوه وصول درآمدهای اختصاصی و مصرف آن

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

مفاد مصوبه معترض عنه مغایر با اصل 30 قانون اساسی بوده و با سوء استفاده از اختیارات اعطایی در ماده 1 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مبنی بر مستثنی شدن موسسات علمی و دانشگاه ها از قوانین عمومی مغایر با قوانین و مقررات عمومی به تصویب رسیده است و مبلغ مندرج در این مصوبه علاوه بر جریمه یک میلیون تومانی است که صندوق رفاه دانشجویی بابت استفاده مازاد از خوابگاه پس از فارغ التحصیلی از دانشجویان دریافت می دارد

در پاسخ به شکایت مذکور، علیرغم صدور ابلاغیه جهت ارسال لایحه دفاعیه هیچگونه جوابیه ای از سوی طرف شکایت واصل نگردیده است.

در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره.................. اعلام کرده است که: ادعای مغایرت با شرع مطرح نگردیده است.

پرونده شماره ه- ع/9902588 مبنی بردرخواست ابطال مصوبه مورخ 4/4/1398 کمیسیون دائمی هیات امنای دانشگاه تهران (تعیین میزان اجرت المثل سکونت مازاد بر سقف مجاز در خوابگاه های متاهلین دانشگاه) موضوع دستور ششم صورتجلسه دومین نشست از دور هفتم هیات امنای دانشگاه تهران مورخ 1/5/1398 در جلسه مورخ 21/6/1400 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی مورد رسیدگی قرارگرفت و اعضای محترم هیات به اتفاق به شرح ذیل مبادرت به صدور رای نمودند:

رای هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی

براساس ماده 1 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب 1395 «دانشگاه ها، مراکز و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و فرهنگستان‌ ها و پارک های علم و فناوری که دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارتخانه ‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراجع قانونی ذی ‌ربط می ‌باشند، بدون رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه های دولتی به ‌ویژه قانون محاسبات عمومی کشور، قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون برگزاری مناقصات و اصلاحات و الحاقات بعدی آنها و فقط در چهارچوب مصوبات و آیین ‌نامه‌ های مالی، معاملاتی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی مصوب هیات امنا که حسب مورد به تایید وزیران علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و در مورد فرهنگستان ‌ها به تایید رئیس ‌جمهور و در مورد دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی و تحقیقاتی وابسته به نیروهای مسلح به تایید رئیس ستاد کل نیروهای مسلح می‌ رسد، عمل می‌ کنند.»

بنابه مراتب مذکور و با عنایت به اینکه مصوبه معترض عنه در دومین نشست از دور هفتم هیات امنای دانشگاه تهران مورخ 1/5/1398 به تصویب هیات امنای دانشگاه مذکور رسیده است، بنابراین مغایر قوانین و مقررات مذکور نبوده و در حدود اختیارات مقام صادرکننده آن بوده و قابل ابطال نمی‌باشد. این رای به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

غلامرضا مولابیگی

رئیس هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی

منبع