آیین نامه اجرایی بند (ه-) تبصره (12) ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور

مصوب 1401/08/08 هیات وزیران
هیئت وزیران در جلسه 1401/8/8 به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و بنیاد شهید و امور ایثارگران و به استناد بند (ه-) تبصره (12) ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور، آیین نامه اجرایی بند مذکور را به شرح زیر تصویب کرد:
در این آیین نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:
1 - کمک معیشت: مبلغی معادل حداقل حقوق کارکنان شاغل دولت موضوع ماده (76) قانون مدیریت خدمات کشوری - مصوب 1386- که مطابق قانون بودجه سال 1401 کل کشور و اصلاحات بعدی آن از جمله قانون اصلاح قانون بودجه سال 1401 کل کشور و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشگری - مصوب 1401 -
2- بنیاد: بنیاد شهید و امور ایثارگران.
3- متقاضی: جانبازان و آزادگان غیر حالت اشتغال معسر فاقد شغل و درآمد که بر اساس قوانین نیروهای مسلح مشمول دریافت حقوق وظیفه نمیباشند، تا زمانی که فاقد شغل و درآمد باشند و بر اساس این آیین نامه شناسایی می‌شوند.
4- وزارت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی.
5- سازمان: سازمان برنامه و بودجه کشور.
6- پایگاه: پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان وزارت.
متقاضی برخورداری از کمک معیشت باید درخواست خود را در سامانه اعلامی از سوی بنیاد ثبت و سپس اقرار نامه محضری مبنی بر فاقد شغل و درآمد بودن را در سامانه یادشده بارگذاری نماید.
بنیاد مکلف است ظرف (10) روز کاری پس از ثبت نام متقاضی به منظور احراز میزان درآمد جهت برخورداری از کمک معیشت و عدم اشتغال وی نسبت به استعلام از کلیه صندوقهای بازنشستگی و بیمه های اجتماعی نظیر صندوق‌های بیمه و بازنشستگی و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح، سازمان امور مالیاتی کشور و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، پایگاه، اتاقهای بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اصناف ایران و تعاون ایران و نیز سازمان اداری و استخدامی کشور حسب مورد اقدام کند و دستگاههای یادشده موظفند مراتب اشتغال و میزان درآمد ماهیانه متقاضی را ظرف یک ماه کاری از تاریخ استعلام به بنیاد ارائه نمایند.
تبصره 1 - وزارت مکلف است براساس اطلاعات ثبت شده در پایگاه، جانبازان و آزادگان متقاضی استفاده از کمک معیشت را براساس فهرست اعلامی بنیاد، مورد ارزیابی وسع قرار داده و نتایج ناظر بر تعیین دهک بندی را ظرف یک ماه کاری به بنیاد اعلام نماید.
تبصره 2- ساز و کارهای لازم برای پاسخگویی و رسیدگی به اعتراضات متقاضیان در خصوص نتایج ارزیابی وسع و دهک های درآمدی مطابق آیین نامه نحوه شناسایی خانوارهای مشمول دریافت کمک حمایت معیشتی توسط بنیاد میباشد.
بنیاد موظف است نسبت به برقراری کمک معیشت برای مشمولان این آیین نامه براساس درصد جانبازی، شرایط سنی، بیماران صعب العلاج و افراد مشمول دارای محدودیت های جسمی حرکتی و ضایعات غیرجانبازی و با اولویت سه دهک اول و در چهارچوب اعتبارات مصوب مربوط اقدام نماید.
بنیاد مکلف است از تاریخ برقراری کمک معیشت برای هر متقاضی، حداکثر هر شش ماه یک بار نسبت به استعلام مجدد وضعیت متقاضی از حیث اشتغال و درآمد و تغییرات ایجاد شده در وضعیت آنان از دستگاههای موضوع ماده (3) این آیین نامه اقدام نماید و دستگاههای مذکور مکلفند در صورت تغییر در شرایط احراز دریافت کمک معیشت، وضعیت را با قید فوریت به بنیاد اعلام نموده تا بنیاد براساس آخرین اطلاعات دریافتی اقدام قانونی به عمل آورد.
بنیاد مکلف است ظرف یک ماه پس از دریافت پاسخ استعلام از دستگاههای موضوع ماده (3) این آیین نامه، براساس اطلاعات دریافتی و احراز شرایط، نسبت به برقراری، قطع یا استمرار (حسب مورد) کمک معیشت در سقف اعتبارات مصوب مربوط اقدام نماید.
تبصره - چنانچه مشمولین این ماده در مجموع، دارای درآمدی بوده که از مبلغ کمک معیشت کمتر باشد، صرفا مابه التفاوت آن تا سقف مبلغ مندرج در قانون بودجه سال 1401 کل کشور توسط بنیاد پرداخت میشود.
انجام هرگونه تعهد و پرداخت و نیز ایجاد و تحمیل هرگونه تعهد و بار مالی توسط بنیاد در اجرای این آیین نامه، مازاد بر اعتبارات مندرج در قانون بودجه سال 1401 کل کشور بر اساس بندهای (ت) و (ث) ماده (7) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و بندهای (ه) و (ح) ماده (28) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) - مصوب 1393- مشمول مجازات قانونی مربوط خواهد بود.
نظارت بر حسن اجرای این آیین نامه بر عهده بنیاد است.

عناوین و برچسب‌ها