ادعای جعل و استفاده از سند مجعول بر اساس کپی سند عادی

تاریخ دادنامه قطعی: 1402/06/05

پیام: شکایت جعل و استفاده از سند مجعول بر اساس کپی سند مجعول قابلیت استماع ندارد.

رای دادگاه تجدیدنظر استان

پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره *

تجدیدنظرخواه: اقای ر. ا. ج. فرزند غ. با وکالت اقای م. ج. فرزند م.

تجدیدنظرخوانده: اقای ا. ظ. ج. فرزند ح.

اتهام: جعل سند عادی

باسمه تعالی گردش کار: به تاریخ فوق و در وقت فوق العاده جلسه شعبه *به تصدی امضای کنندگان ذیل تشکیل و پرونده بدوی و تجدیدنظر به کلاسه فوق الذکر تحت نظر است.ملاحظه می‌گردد. متهم اقای ر. ا. ج. با وکالت اقای م. ج. مراتب اعتراض و تجدید نظرخواهی خود را نسبت به دادنامه شماره --- *مورخه ( 1402/03/21 ) صادره از شعبه *که حسب ان قرار رد تجدید نظر خواهی به لحاظ عدم رعایت فرجه قانونی صادر شده است.را در فرجه قانونی اعلام نموده که این دادگاه پس از بررسی اوراق و محتویات انها اقدام دیگری را لازم ندانسته و پس از مشاوره لازم در خصوص موضوع و با اعلام ختم رسیدگی و با استعانت از خداوند متعال و تکیه بر شرف و وجدان به شرح ذیل مبادرت به اصدار رای می‌نماید.:

((رای دادگاه))

در خصوص تجدیدنظرخواهی اقا م. ج. به وکالت از اقای ر. ا. ج. فرزند غ. نسبت به دادنامه نسبت به دادنامه شماره --- *مورخه ( 1402/03/21 ) صادره از شعبه *در کلاسه پرونده 1 *که به موجب ان و به جهات و دلایل و مدارک و مرقوم در ان نسبت به اعتراض متهم اقای ر. ا. ج. نسبت به دادنامه شماره --- *مورخ ( 1401/12/14 ) صادره از شعبه *که حسب ان و به اتهام جعل امضا یک شاکی در ذیل قولنامه موضوع شکایت اقای ا. ظ. ج. فرزند ح. به تحمل ده ماه حبس تعزیری وفق مواد 536 و 523 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات محکوم شده، به لحاظ عدم رعایت فرجه قانونی قرار رد تجدیدنظرخواهی صادرشده است.و متقاضی تجدیدنظر پس از ابلاغ رای و در فرجه مقرر قانونی و به شرح لایحه تقدیمی نسبت به ان تجدیدنظرخواهی و اعتراض نموده وموضوع جهت رسیدگی به این دادگاه ارجاع و ارسال و به کلاسه */ 6 ت ثبت شده است. اینک هیات دادرسان این دادگاه با عنایت به مجموع محتویات اوراق پرونده و التفات به اینکه دادنامه تجدیدنظرخواسته در ماهیت براساس دلایل و مدارک موجود مطابق موازین قانونی اصداریافته است.و ازسوی تجدیدنظرخواه ایراد و یا اعتراضی که موجبات نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم اورد به عمل نیامده و تاریخ ابلاغ رای بدوی در تاریخ ( 1402/01/14 ) و تاریخ اعتراض متهم و تجدید نظر خواه در تاریخ ( 1402/01/14 ) می‌باشد. و در این مدت خارج از مهلت بیست روزه قانونی می‌باشد. و مطابق ماده 178 قانون آیین دادرسی کیفری و گواهی پزشک، بیماری تجدیدنظرخواه در حدی نبود که مانع حرکت وی گردد. به طوری که حسب گواهی ارائه شده تجدیدنظرخواه از تاریخ ( 1402/01/07 ) لغایت 21 روز نیاز به استراحت داشته و لکن در تاریخ ( 1402/01/14 ) اعلام اعتراض نموده، یعنی در زمانی که نیاز به استراحت داشته مراتب اعتراض خود را اعلام نمود که این خود دلیلی بر این می‌باشد. که بیماری وی در حدی نبود که مانع حرکت گردد. و پرونده از نظر رعایت مقررات شکلی دادرسی نیز مخدوش نمی‌باشد. بنابراین مستندا به بند الف ماده 455 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 ضمن رد تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه دادنامه تجدیدنظرخواسته را تایید می‌نماید. این رای قطعی است.

مستشارشعبه *: م. ک.

رونوشت برابر با اصل اداریست و جهت ابلاغ به تهیه و ارسال می‌گردد.

مدیر دفتر شعبه *: اشکاران

منبع
برچسب‌ها