رای شماره 1154 تا 1177 مورخ 1399/09/08 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری

هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری

شماره پرونده ها: ه- ع/ 9804159، 9804285، 9804391، 9900010، 9900686، 9900981، 9900982، 9900983، 9900984، 990986، 9900987، 9901140، 9901141، 9901142، 9901143، 9901144، 9901145، 9901146، 9901147، 9901148، 9901149، 9901150، 9901395، 9901396

شماره دادنامه: 1177 الی 9909970906011154 تاریخ: 8/9/99

شکات: خانم خدیجه رضایی، خانم ندا قاسم زاده رهبار بار، خانم اکرم نوری، آقای محمد هادی مدرس، خانم مهین سالاری، خانم صدیقه مبارزی خراسانی، آقای حمیدرضا صدیقی کفاش، آقای محمد جواد محرابی فر، خانم آزیتا پیروز نیا، خانم ناهید رجبی، آقای سعید قاضی پور شیروان، آقای محمد حسن لاکی، خانم مهین دری، آقای محمد حسن محمد زاده، خانم ملیحه قابل، آقای روح اله جلمبادانی، خانم فرح ناز وحیدی، آقای علی میرشاهی، آقای مجید رستگار مقدم کالمندی، خانم صدیقه خوش باش، خانم مریم هاشمی نژاد بانگی، خانم فاطمه پیوندی، آقای غلامرضا ضیغمی، خانم نیره سادات حسینی میقان

طرف شکایت: دانشگاه علوم پزشکی مشهد

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 319409؍98 مورخ 13؍07؍1398 معاون توسعه و مدیریت منابع دانشگاه علوم پزشکی مشهد

دانشگاه علوم پزشکی مشهد طی بخشنامه مورد شکایت نسبت به اصلاح نحوه محاسبه حقوق و مزایای کارکنان از جمله فوق العاده جذب آنها است که مورد اعتراض شاکیان واقع شده و تقاضای ابطال آن را نموده اند.

متن مقرره مورد شکایت:

پیرو بخشنامه شماره نامه شماره 51688؍98 مورخ 12؍2؍98 به پیوست نامه شماره 439؍209 مورخ 12؍2؍98 مدیرکل محترم منابع انسانی و نامه شماره 4739؍209؍د مورخ 17؍06؍98 معاون محترم توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی وزارت متبوع در خصوص نحوه محاسبه حقوق و مزایای کارکنان ارسال می‌گردد. مقتضی است دستور فرمایید اقدامات ذیل صورت پذیرد:

1- اصلاح احکام کلیه کارکنان رسمی، آزمایشی، پیمانی، مشمول قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان، ضریب K و اتباع بیگانه با تاریخ اجرا 1؍1؍1398 (کد حکم 203 کد شرح حکم 2112)

2- صدور حکم برقراری فوق العاده ایثارگری جهت رزمندگان دارای کمتر از سه ماه سابقه خدمت داوطلبانه در جبهه (45 روز تا 3 ماه) به میزان 200 امتیاز با تاریخ اجرای 28؍12؍96 (کد حکم 287 کد شرح حکم 2111)

خلاصه دلایل شاکیان برای ابطال مقرره مورد شکایت: بخشنامه صادره منجر به حذف فوق العاده اشعه از محاسبات فوق العاده جذب مصوب هیات امنا (اصلاح ضریب k) گردیده است که این موضوع مغایر با بند 17 ماده 54 آیین‌نامه اداری و استخدامی کارکنان غیر هیات علمی دانشگاه می‌باشد. در بند فوق محاسبه فوق العاده جذب مصوب هیات امنا را 35 درصد از حقوق و مزایای مستمر کارمندان اعلام نموده و ماده 102 آیین‌نامه ذکر شده اقلام مشمول کسور بازنشستگی را شامل حقوق و فوق العاده های مستمر اعلام کرده که فوق العاده اشعه طبق ماده 55 آن آیین‌نامه جزء فوق العاده های مستمر است که با توجه به اختلاف برداشت از عبارت "حقوق و مزایای مستمر" و عبارت "فوق العاده مستمر" ماده 107 و تبصره یک ماده 122 قانون مدیریت خدمات کشوری، دفتر ریاست جمهوری طی نامه شماره 3268؍93؍200 مورخه 13؍3؍93 تاکید کرده است که منظور از عبارت "حقوق و مزایای مستمر" مذکور در مواد یادشده همان " فوق العاده مستمر" مقرر در تبصره ماده 76 قانون مذکور است لذا فوق العاده کار با اشعه جزء فوق العاده های مستمر و بالطبع مشمول کسور بازنشستگی می‌باشد و حذف این فوق العاده در محاسبه فوق العاده جذب مصوب هیات امنا خلاف قوانین می‌باشد.

خلاصه دفاعیات طرف شکایت: مطابق با ماده 55 آیین‌نامه اداری استخدامی کارکنان غیر هیات علمی دانشگاه مصوب 1390 فوق العاده اشعه از جمله فوق العاده های مستمر شناسایی شده است که این فوق العاده با مزایای مستمر در بند 17 ماده 54 آیین‌نامه مذکور متفاوت می‌باشد.در نحوه محاسبه فوق العاده اشعه کلیه فوق العاده های مشمول کسور بازنشستگی از جمله فوق العاده جذب مصوب هیات امنا محاسبه می‌شود که در صورت اعمال محاسبه فوق العاده اشعه در فوق جذب مصوب هیات امنا منجر به ایجاد یک دور در محاسبات شده که بنای قانونی و منطقی نداشته که یک فوق العاده از چند جهت و چندین بار در محاسبات لحاظ گردد. با توجه به اینکه در آیین‌نامه یادشده، فوق العاده اشعه جز مزایای مستمر تلقی نشده است لذا محاسبه آن در فوق العاده جذب هیات امنا فاقد وجاهت قانونی است.

پرونده در هیات تخصصی استخدامی مطرح و مورد رسیدگی قرارگرفت و به اتفاق آراء مقرره مورد شکایت قابل ابطال تشخیص داده نشد، بنابراین با استعانت از خداوند متعال و به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در مورد آن به شرح زیر رای صادر می‌شود.

رای هیات تخصصی

اولاً به موجب بند (ب) ماده 20 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1389 که در ماده 1 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب سال 1395 تکرار شده است مقرر گردیده دانشگاه ها و موسسات آموزشی و پژوهشی در امور اداری، استخدامی، مالی و معاملاتی از شمول قوانین و مقررات عمومی خارج بوده و صرفاً بر اساس آیین‌نامه ها و مصوبات هیات امنا عمل می کنند، بنابراین مبنای محاسبه مزایا، پرداخت ها و فوق العاده ها؛ آیین‌نامه های مصوب هیات امنای دانشگاه ها می‌باشد و استناد به مقررات قانون مدیریت خدمات کشوری دراین زمینه وجاهت قانونی ندارد. ثانیاً مطابق بند 17 ماده 54 آیین‌نامه اداری و استخدامی کارمندان غیرهیات علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد مصوب 1390 هیات امنا، "موسسه موظف است برابر دستورالعمل پیوست نسبت به برقراری فوق العاده جذب تا سقف 35% حقوق و مزایای مستمر کارمندان (رسمی، پیمانی، مشمولین قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان و قراردادی) اقدام نماید. این فوق العاده مشمول کسور بازنشستگی است." و مطابق ماده 13 دستورالعمل مذکور - که همزمان با آیین‌نامه یادشده به تصویب هیات امنا رسیده - مزایای مستمر صرفاً شامل حق شغل، حق شاغل، فوق العاده مدیریت، ایثارگری و سختی کار می‌باشد و فوق العاده اشعه از موارد احصا شده در ماده مذکور نمی‌باشد. با توجه به مراتب فوق و نظر به اینکه عناصر و اقلام قابل محاسبه در پرداخت فوق العاده جذب در ماده 13 دستورالعمل "نحوه تعیین حق شغل، حق شاغل، فوق العاده مدیریت و... و فوق العاده جذب" احصا شده و مقرره مورد شکایت در راستای تبیین مصوبات هیات امنا می‌باشد، بنابراین خارج از حدود اختیار و مغایر قانون نبوده و رای به رد شکایت صادر می‌شود. این رای مستند به بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و تبصره 2 آن صادر و ظرف بیست روز پس از صدور، از سوی ده تن از قضات یا رئیس محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض می‌باشد.

رضا فضل زرندی رئیس هیات تخصصی استخدامی

منبع