مطالبه نفقه در صورت استفاده از حق حبس

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/03/25
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: زوجه حق دارد تا مهریه را دریافت نکرده با استناد به حق حبس تمکین نکند و این عدم تمکین مسقط حق نفقه نیست.

رای دادگاه بدوی

در خصوص دعوی خانم ز. ک. به طرفیت آقای الف. ح.ش. به خواسته مطالبه نفقه و خسارت دادرسی با توجه به اینکه خواهان صراحتا اظهار داشته است علاقه‌ای به خوانده ندارد و به‌ هیچ‌ وجه حاضر به تمکین از وی و زندگی با ایشان نیست، لذا صرف‌نظر از باکره بودن نامبرده، مستندا به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به رد دعوی خواهان صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - علی ناصرکلی وند

رای دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم ز. ک. به طرفیت آقای الف. ح. ش. نسبت به دادنامه شماره --- - 1393/08/04 اصداری از شعبه --- دادگاه حقوقی (خانواده) تهران که به موجب آن در خصوص دعوی زوجه به خواسته نفقه معوقه از تاریخ 1391/12/18 لغایت صدور حکم، حکم بر رد دعوی صادر شده است اعتراض وارد است زیرا به موجب صورت‌جلسه تنظیمی در این دادگاه زوجه اعلام نموده باکره است و تا مهریه را دریافت نکند از تمکین خودداری می‌نماید و به موجب ماده 1085 قانون مدنی زوجه حق دارد تا مهریه را دریافت نکرده از حق حبس استفاده نماید و تمکین نکند و این عدم تمکین مسقط حق نفقه نخواهد بود. لذا دادگاه مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن نقض دادنامه معترض‌عنه مستندا به مواد 1102 - 1106 - 1107 . 1206 قانون مدنی آقای الف. ح.ش. را به پرداخت نفقه معوقه از تاریخ 1391/12/18 لغایت صدور حکم ماهانه وفق نظریه کارشناس که مصون از اعتراض باقی است به شرح ذیل در حق همسرش محکوم می‌نماید؛ از تاریخ 1391/12/18 تا پایان 1392 ماهانه دو میلیون ریال از آغاز سال 1393 تا پایان سال ماهانه دو میلیون و ششصد هزار ریال از سال 1394 لغایت استحقاق (صدور دادنامه) ماهانه 3 میلیون ریال در حق همسرش محکوم می‌نماید. این رای قطعی است.

رئیس و مستشار شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران

محمود فرهبد - جعفر نجفی رسا

منبع

محتوای مرتبط (7 مورد)

قوانین (2 مورد)

عناوین و برچسب‌ها