اثر پذیرش اجرای اصل حکم صادره از دادگاه خارجی بر اجرای مفاد کلی آن

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/04/30
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: در صورتی که اصل حکم صادره ازدادگاه خارجی واجد شرایط اجرادردادگاه ایران تشخیص داده شود؛ آنچه که مورد لحوق حکم واقع شده مانند هزینه های دادگاه، هرچندبه صورت کلی تعیین شده باشد، به دلیل امکان استعلام میزان دقیق آن از دادگاه خارجی صادرکننده حکم، قابل مطالبه است.

رای دادگاه بدوی

رای دادگاه

درباره درخواست بانک...... با مدیر عاملی آقای م. پ. ووکالت خانم ز. ع.ز. به طرفیت آقای ب.الف. الف. مبنی بر اجرای حکم خارجی ملاحظه می‌گردد به موجب حکم قطعی شماره 1176 - 2012 مورخ 2014/01/23 صادره از دادگاه بدوی دبی خوانده از جهت اعطای تسهیلات بانکی به پرداخت تضامنی مبلغ پنج میلیون و ششصد و هشتاد هزار و پانصد و چهل ودو درهم و شصت و چهار فلس به انضمام سود 9 در صد سالانه از تاریخ دادخواست ( 30 - 6 - 2012 میلادی و 1391/04/10 شمسی) تا تسویه کامل و پرداخت هزینه های دادگاه و هزار درهم بابت حق الوکاله در حق خواهان محترم گردیده لذا تقاضای اجرای حکم مذکور را دارد دادگاه با عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده از جمله گواهی شماره 2014/127479 مورخ 2014/10/01 دادگاه مذکور مشتمل بر قطعیت و صدور دستور اجرا و اجراییه و تایید اداره کل امور حقوقی اسناد و مترجمین قوه قضائیه در نامه شماره 9410/7 مورخ 1384/12/07 منعکس در دادنامه شماره --- - 93 مورخ 1393/10/15 شعبه محترم --- دادگاه عمومی تهران مبنی بر وجود توافقنامه همکاری قضایی و اجرای احکام بین دولتین جمهوری اسلامی ایران و دولت امارات متحده عربی توجها به اینکه رای صادره خلاف اخلاق حسنه و نظم عمومی کشور و مربوط به اموال غیر منقول واقع در ایران نبوده و حکم خلاف مفاد رای محکمه خارجی نیزاز محاکم ایران صادر و ابراز نگردیده لذا دادگاه با لحاظ مواد 972 و 975 قانون مدنی که اجرای حکم خارجی را در محاکم ایران تجویز نموده و با احراز شرایط مندرج در مواد 169 و 173 و 170 و 172 و 174 و 175 و 178 قانون اجرای احکام مدنی قرار قبولی تقاضای اجرای حکم خارجی را صادر و اعلام می‌نماید نسبت به پرداخت هزینه های دادگاه با توجه به اینکه در متن رای و میزان نحوه محاسبه هزینه های مذکور تعیین نگردیده و اقدام دادگاه مجری حکم در این خصوص خارج از حدود خواسته و اختیارات قانونی است لذا قرار رد در خواست صادر و اعلام می‌نماید قرار قبولی صادره قطعی است و نسبت به قرار رد وفق ماده 175 قانون اجرای احکام مدنی ظرف ده روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در مرجع محترم تجدید نظر استان تهران است. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی تهران

خلیلی فر

رای دادگاه تجدیدنظر استان

درخصوص تجدیدنظرخواهی بانک.....باوکالت خانم ز. ع.ز. به طرفیت آقای ب.الف. الف. نسبت به قسمت دوم دادنامه شماره --- - 93 مورخ 1393/12/09 صادره ازشعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که نسبت به تقاضای اجرای حکم خارجی به شماره 1176 - 2012 مورخ 2014/01/23 صادره ازدادگاه بدوی دبی راجع به هزینه های دادگاه بدین علت که درمتن رای میزان ونحوه محاسبه هزینه های دادگاه تعیین نشده قرارردتقاضاصادرکرده نظربه اینکه اصل حکم صادره ازدادگاه خارجی واجدشرایط اجرادردادگاه ایران تشخیص داده شده وازجمله آنچه که موردلحوق حکم واقع شده هزینه های دادگاه می‌باشدهرچندبه صورت کلی آمده است امابیان میزان دقیق آن ازدادگاه خارجی صادرکننده حکم قابل استعلام می‌باشدلذاتجدیدنظرخواهی راجع به این قسمت راموجه می داندوضمن نقض قرارصادره دستوراجرای این قسمت دادنامه خارجی راصادر و اعلام می دارداین رای قطعی است.

شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشاران

منصورعظیمی - سید محمد فاضل حسینی

محتوای مرتبط (9 مورد)

قوانین (2 مورد)

عناوین و برچسب‌ها