(1)- مهلت طرح اعتراض ثالث (2)- اعتراض ثالث در فرض مختومه شدن پرونده اجرایی

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/02/28
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: اعتراض شخص ثالث قبل از اجرای حکم مورد اعتراض، قابل طرح است؛ بنابراین چنان چه عملیات اجرایی با صدور اجراییه آغاز شود ولی مدلول حکم هنوز اجرا نشده یا محکوم به استیفاء نشده باشد؛ کماکان قابلیت اعتراض ثالث وجود دارد. مختومه شدن پرونده اجرایی به منزله اجرای مدلول حکم بوده؛ بنابراین در این فرض اعتراض ثالث نسبت به حکم صادره قابل پذیرش نیست.

رای دادگاه بدوی

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1392/05/28

رای دادگاه

در خصوص دعوی آقای س. غ.ن. فرزند س. با وکالت آقای س.الف. م. به طرفیت خواندگان 1 - شرکت تعاونی مسکن کارکنان شرکت نفت فلات قاره (در حال تصفیه) 2 - آقای ف. ص.پ. با وکالت آقای س.ع.ر. ح. و خانم س. محمدی 3 - دفترخانه شماره 751 تهران به خواسته اعتراض ثالث به منظور ابطال رای شماره --- مورخ 12/11/89 داوری پرونده کلاسه --- /ک مورخ 27/10/89 کمیسیون حل اختلاف و داوری اتحادیه سراسری شرکتهای تعاونی مسکن کارمندان دولت و ابطال عملیات اجرایی پرونده کلاسه --- /0119 شعبه --- دادگاه حقوقی تهران و سند 9169 مورخ 19/7/90 دفترخانه شماره 751 در پرونده کلاسه --- /0119 اجرایی شعبه --- دادگاه عمومی تهران به انضمام کلیه خسارات دادگاه. توجها به محتویات پرونده و ملاحظه دفاعیات اصحاب دعوی و دیگر دلائل موجود در پرونده من حیث المجموع ادعای معترض ثالث به اثبات نمی رسد و دعوی نامبرده قابلیت استماع را نداشته و ندارد زیرا مطابق ماده 422 قانون آیین دادرسی مدنی اعتراض شخص ثالث قبل از اجرای حکم مورد اعتراض قابل طرح است و بعد از اجرای آن در صورتی می توان اعتراض نمود که ثابت شود حقوقی که اساس و ماخذ اعتراض است به جهتی از جهات قانونی ساقط نشده باشد با این اعتبار اعتراض خواهان به نحوه ابلاغ رای داوری که با واقعیات موجود در پرونده تطابق ندارد و اساسا چون رای داور ابلاغ شده ولی اعتراض یعنی خارج از فرجه قانونی مذکور در ماده 422 قانون آیین دادرسی مدنی واصل شده است ولذا دادگاه به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد درخواست معترض صادر و اعلام می‌شود. رای صادره حضوری محسوب و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران- سهراب شهمرادی

رای دادگاه تجدیدنظر استان

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/02/28

رای دادگاه

تجدیدنظرخواهی آقای س. غ.ن. با وکالت آقای س.الف. م. به طرفیت 1 - شرکت تعاونی مسکن کارکنان نفت فلات قاره (درحال تصفیه) 2 - ف. ص.پ. 3 - دفترخانه شماره 751 تهران از دادنامه شماره --- ... 92 مورخ 92/5/28 صادره از شعبه چهل و هفتم دادگاه عمومی حقوقی تهران که در خصوص اعتراض ثالث به منظور ابطال رای شماره --- مورخ 1389/11/12 داوری پرونده کلاسه --- /ک مورخ 89/10/27 کمیسیون حل اختلاف و داوری اتحادیه سراسری شرکتهای تعاونی مسکن کارکنان دولت و ابطال عملیات اجرایی پرونده کلاسه --- /90 شعبه --- دادگاه حقوقی تهران و سند 9169 مورخ 90/7/19 دفترخانه شماره 751 در پرونده کلاسه --- /90 اجرایی شعبه --- دادگاه عمومی تهران به انضمام کلیه خسارات دادرسی، دادگاه بدوی با این استدلال که اعتراض شخص ثالث قبل از اجرای حکم مورد اعتراض قابل طرح است و بعد از اجرای آن در صورتی می توان اعتراض نمود که ثابت شود حقوقی که اساس و ماخذ اعتراض است به جهتی از جهات قانونی ساقط نشده باشد، قرار رد صادر نموده است، دادگاه با بررسی محتویات پرونده و استدلالهای مندرج در دادنامه مزبور و مفاد لایحه ضمیمه دادخواست تسلیمی تجدیدنظرخواه و پاسخ آن، و مضافا با این استدلال که منظور از اجرای حکم، اجرای مدلول حکم است، بنابراین چنان چه عملیات اجرایی با صدور اجراییه آغاز شود ولی مدلول حکم هنوز اجرا نشده یا محکوم به استیفاء نشده باشد، حکم را نمی توان اجرا شده انگاشت، به بیان دیگر، مختومه شدن پرونده اجرایی هنگامی صورت می‌گیرد که حکم اجرا شده باشد، که در این پرونده چنین اتفاقی افتاده است؛ نظر به اینکه در این مرحله از رسیدگی از سوی تجدیدنظرخواه و وکیل نامبرده ایراد و اعتراض موثر و مدللی که موجب گسیختن دادنامه تجدیدنظرخواسته را ایجاب نماید اقامه نگردیده است و از لحاظ رعایت اصول و قواعد دادرسی و مبانی استنباط فاقد ایراد و اشکال اساسی می‌باشد، وانگهی تجدیدنظرخواهی مطروح منطبق با هیچ یک از شقوق مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی نمی‌باشد، لذا با رد تجدیدنظرخواهی به استناد قسمت اول ماده 353 همان قانون حکم به تایید دادنامه تجدیدنظرخواسته صادر و اعلام می کند این رای قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

محمد زیوری -کورش کرمی

منبع
برچسب‌ها