ماده 12 آیین نامه اجرایی ماده (8) قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات

چنانچه اختلاف موسسات مشمول قانون منجر به عدم ارایه اطلاعات به متقاضی شود با تقاضای هر یک از موسسات یا گزارش متقاضی اطلاعات، کمیسیون نسبت به تعیین مسئول ارایه اطلاعات اقدام خواهد کرد.