استفاده از جوش شیرین در پخت نان

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/07/03
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: استفاده از جوش شیرین در پخت نان مصداق بزه تهدید علیه بهداشت عمومی است.

رای دادگاه بدوی

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/03/19

رای دادگاه

در این پرونده م. ن. متهم است به تهدید علیه بهداشت عمومی از طریق بکارگیری جوش شیرین در پخت نان تافتون به شرح مندرج در پرونده. دادگاه با عنایت به گزارش شبکه بهداشت شهرستان دماوند با نمایندگی خانم خ.ر و پاسخ واصله از آزمایشگاه شبکه بهداشت که حاکی از وجود جوش شیرین در نمونه ارسالی می‌باشد و با توجه به کیفرخواست اصداری و اقرار صریح متهم ودفاعیات غیر موجه وی و سایر امارات و قرائن، انتساب بزه یاد شده به مشارالیه را محرز دانسته و مستندا به ماده 688 از قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 و با رعایت بند دوم از ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین به پرداخت ده میلیون ریال جزای نقدی درحق دولت محکوم می‌نماید. رای صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدید نظراستان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه --- دادگاه کیفری 2 دماوند -سیدقاسم فخاری

رای دادگاه تجدیدنظر استان

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/07/03

رای دادگاه

در این پرونده محکومیت اقای م. ن. به پرداخت جزای نقدی به مبلغ ده میلیون ریال بابت عدم رعایت اقدامات بهداشتی بخاطر بکارگیری جوش شیرین در پخت نان که زمینه تهدید علیه بهداشت عمومی را فراهم آورده موضوع تجدیدنظر خواهی نامبرده نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 19/3/95 شعبه محترم --- دادگاه کیفری دو شهرستان دماوند است با توجه به اینکه در گزارش اولیه شبکه بهداشت شهرستان مزبور مراتب تخلف و ارتکاب بزه انتسابی اعلام و از سوی متهم موصوف ایراد و دفاعی در قبال آن انجام نیافته است و نظر به اینکه علاوه بر پذیرش قبلی اتهام تجدیدنظرخواه تلویحا در لایحه اعتراضیه خویش هم دیگر بار بدان اذعان کرده که به اعتبار عملکرد وی با سلامت عمومی جامعه کیفر قانونی برای او اجتناب ناپذیر است لذا دادگاه به استناد بند الف ماده 455 قانون آیین دادرسی کیفری دادنامه تجدیدنظرخواسته را عینا تائید می‌نماید. این رای قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

علیرضا صداقتی- رضا مرادزاده

منبع
برچسب‌ها