ماده 1 قانون محاسبات عمومی کشور

بودجه کل کشور برنامه مالی دولت است که برای یکسال مالی تهیه و حاوی پیش ‌بینی درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار و برآورد هزینه ‌ها‌ برای انجام عملیاتی که منجر به نیل سیاستها و هدفهای قانونی میشود، بوده و از سه قسمت بشرح زیر تشکیل میشود:
1 - بودجه عمومی دولت که شامل اجزاء زیر است:
الف - پیش ‌بینی دریافتها و منابع تأمین اعتبار که بطور مستقیم و یا غیرمستقیم در سال مالی قانون بودجه بوسیله دستگاهها از طریق حسابهای ‌خزانه ‌داری کل اخذ میگردد.
ب - پیش ‌بینی پرداختهائی که از محل درآمدهای عمومی و یا اختصاصی برای اعتبارات جاری عمرانی و اختصاصی دستگاههای اجرائی می‌ تواند ‌در سال مالی مربوط انجام دهد.
2 - بودجه شرکتهای دولتی و بانک‌ها شامل پیش‌بینی درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار.
3 - بودجه موسساتی که تحت عنوانی غیر از عناوین فوق در بودجه کل کشور منظور میشود.