مصادیق افترا

تاریخ دادنامه قطعی: 1393/08/17
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: نسبت دادن امور غیراخلاقی بدون صراحت لفظ که دارای صراحت مفهومی در انتساب بزه منافی عفت به دیگری است، از مصادیق بزه افترا است.

رای دادگاه بدوی

در مورد اتهام آقای م.، 49 ساله، اهل...، ساکن تهران، دارای سابقه کیفری، متاهل، آزاد به قید قرار قبولی کفالت، دایر بر افترا حسب کیفرخواست به تاریخ 11/02/93 که بدین توضیح را متهم طی یک برگ نامه عادی خطاب به شاکی که همسر خویش می‌باشد امور غیراخلاقی را نسبت داده که فاقد صراحت لفظی می‌باشد اما دارای صراحت مفهومی در انتساب بزه منافی عفت به شاکی است؛ مع الوصف دادگاه با عنایت به مراتب معنونه، رونوشت نامه عادی، اقرار صریح متهم به تحریر نامه یاد شده، دادگاه بزه انتسابی را به وی محرز و مسلم دانسته و مستندا به ماده 697 قانون مجازات اسلامی 1375 و با رعایت بند 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین 1373 حکم به محکومیت متهم به پرداخت جزای نقدی به مبلغ ده میلیون ریال در حق دولت صادر و اعلام می‌نماید. اما در خصوص اتهام دیگر متهم دایر بر تهدید با عنایت به عدم کفایت ادله و عدم اقناع وجدان قضایی مستندا به اصل 37 قانون اساسی حکم بر برائت متهم صادر و اعلام می‌گردد و رای صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران هست.

دادرس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران - شرف بیانی

رای دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 15/05/93 صادره از شعبه --- که به موجب آن تجدیدنظرخواه به اتهام افتراء به ده میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم گردیده؛ با توجه به محتویات پرونده ایراد و اعتراضی که موجب نقض دادنامه موصوف را فراهم نماید ابراز ننموده، فلذا دادگاه اعتراض را وارد ندانسته و ضمن رد تجدیدنظرخواهی مستندا به بند الف از ماده 257 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه معترض عنه را تایید می‌نماید. ضمنا و ارشادا ریاست محترم دادگاه قاعدتا می‌بایست میزان جزای نقدی را که بدل از شلاق یا حبس تعلیق شده در ماده استنادی بوده مشخص و تعیین می نمودند. رای صادره قطعی می‌باشد.

رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه

حیات مقدم - مرادی

منبع
برچسب‌ها