رای شماره 1318 مورخ 1395/12/010 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 1318

تاریخ دادنامه: 10/12/1395

کلاسه پرونده: 95/1101

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقایان علی فلاح نژاد و حسین فلاح نژاد و خانم زهرا فلاحتکار با وکالت از آقای احمد اخوان مقدم

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 3643-16/5/1382 شورای اسلامی شهر نظرآباد

گردش کار: 1- در پرونده کلاسه 95/1101 هیات عمومی ابطال مصوبه شماره 3643-16/5/1382 شورای اسلامی شهر نظرآباد درخواست شده است.

2- متن مصوبه مورد شکایت بدین شرح است:

« شهرداری شهر نظر آباد

جناب مهندس نرماشیری

سلام علیکم

احتراماً، عطف به نامه شماره 13682/21-14/5/1382 در خصوص توافقنامه آقای حسین فلاحی نژاد با شهرداری پس از طرح در جلسه رسمی مورخ 16/5/1382 شورای اسلامی با نظر اکثریت آراء مقرر گردید برابر ضوابط و مقررات مالی و رعایت مسائل فنی و شهرسازی اقدام گردد. - رئیس شورای اسلامی شهر نظر آباد »

3- در خصوص صلاحیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به خواسته، پرونده به جلسه هیات عمومی ارجاع شد.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 10/12/1395 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

مطابق بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها و موسسات عمومی غیر دولتی در مواردی که مقررات مذکور به علت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود، از جمله صلاحیتها و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. نظر به اینکه تصمیم متخذه در جلسه مورخ 16/5/1382 شورای اسلامی شهر نظرآباد از جمله آیین‌نامه ها و نظامات و مقررات عام الشمول نیست و در خصوص توافقنامه آقای حسین فلاحی نژاد اتخاذ تصمیم شده است، بنابراین خواسته قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیات عمومی دیوان عدالت اداری تشخیص نشد و پرونده جهت رسیدگی به شعبه دیوان ارجاع می‌شود.

محمدکاظم بهرامی - رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

منبع