ضمانت اجرای عدم ارائه نظر داور در دعوی طلاق

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/04/21
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: دادگاه باید با تشکیل جلسه دادرسی، داوران را جهت توجیه و تفهیم موضوع داوری دعوت کرده و در صورت عدم معرفی داور از سوی طرفین، داور تعیین و نظریه داور را اخذ کند؛ بنابراین عدم ارائه نظریه داوری از سوی خواهان، مجوز صدور قرار رد دعوا نیست.

رای دادگاه بدوی

رای دادگاه

در خصوص دادخواست خانم س. ط.ز. با وکالت آقای م. د.ف. به طرفیت آقای س. ج. به خواسته طلاق نظر به اینکه موضوع به داوری ارجاع گردیده و خواهان دعوی علیرغم معرفی داور نسبت به ارائه نظریه داوری خود اقدام ننموده و با توجه به اینکه رسیدگی و در نتیجه صدور حکم بدون اخذ نظریه داور امکان پذیر نمی‌باشد بنابراین دادگاه مستندا به مواد 27 و 28 قانون حمایت خانواده مصوب 91 قرار رد دعوی خواهان را صادر و اعلام می‌نماید قرار صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه تجدید نظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران

خدایی

رای دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی خانم س. ط.ز. با وکالت آقایان م. د.ف. و ه. ت.ز. به طرفیت آقای س. ج. از دادنامه شماره --- مورخ 1393/12/26 شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی خانواده تهران که به موجب آن بدلیل عدم ارائه رای و نظر داور از سوی تجدیدنظرخواه قرار رد دعوی صادر گردیده است وارد است زیرا اولا دادگاه می‌بایست داوران را جهت توجیه و تفهیم موضوع داوری با تشکیل جلسه دعوت می کردند ثانیا در صورت عدم معرفی داور دادگاه وظیفه داشت راسا داور تعیین می نمود و نظریه داور را جلب می کرد بنا به مراتب مستندا به ماده 353 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی با نقض قرار معترض عنه پرونده را جهت ادامه رسیدگی به دادگاه بدوی اعاده می‌نماید. این رای قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدید نظر استان تهران - رئیس و مستشار

سیدحسین علیمحمدی - سید احمد جاویدی اقدم

منبع

محتوای مرتبط (1 مورد)

قوانین (2 مورد)

عناوین و برچسب‌ها