مسئول خسارات ناشی از عیوب ساختاری آپارتمان

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/09/23
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: اگر سازندگان آپارتمان، مسئول عیوب پیکره و اجزای ساختمان باشند؛ مالکان می‌توانند دعوای مطالبه خسارت ناشی از معیوب بودن مبیع علیه سازندگان اقامه کنند؛ هرچند رابطه مستقیم قراردادی بین مالکان و سازندگان نباشد، زیرا در این فرض، قواعد مسئولیت مدنی حاکم می‌شود.

رای دادگاه تجدیدنظر استان

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/09/23

رای دادگاه

درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای غ. ر. علیه آقایان ه. و ف. د. - ر. ن. - م. گ. -سید الف. ر. باوکالت آقای س. محبوبی ازدادنامه شماره --- مورخ 93/5/26 شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن راجع به دعوای اولیه تجدیدنظرخواه مبنی برمحکومیت تجدیدنظرخواندگان به پرداخت خسارات ناشی ازعیوب ساختاری ساختمان واقع درپلاک --- خیابان صالح ح. ی تهران باتوجه به فقدان رابطه قراردادی میان طرفین وعدم توجه دعوای طرح شده به تجدیدنظرخواندگان قراررد دعوای مزبورصادرگردیده است بادقت درمحتویات پرونده گرچه تجدیدنظرخواه رابطه قراردادی با تجدیدنظرخواندگان به عنوان سازندگان ساختمان موصوف ندارد وآپارتمان واقع در ساختمان مزبور را از شخصی به نام آقای ح. الف.پ. خریداری نموده که دعوای خود را علیه وی درمرحله تجدیدنظر مسترد نموده است اما مطابق نظریه هیات کارشناسان پیکره واجزای ساختمان باتوجه به ترکهای بوجود آمده درآن معیوب بوده و تجدیدنظرخواندگان به عنوان سازندگان ساختمان در بروز آن مسئول ومقصرمیباشند که بر این پایه تجدیدنظرخواندگان براساس قواعدکلی قانون مسئولیت مدنی مسئول جبران خسارات ناشی ازعمل خود میباشند وفقدان رابطه قراردادی تجدیدنظرخواه با آنان نافی مسئولیت قانونی نامبردگان نمیباشد بنابراین تجدیدنظرخواهی از این حیث موجه تشخیص به استنادمواد 348 و 353 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته پرونده رابرای رسیدگی ماهوی به دادگاه محترم بدوی اعاده میگردداین رای قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران -رئیس و مستشار

سیدعباس موسوی - مجتبی نوروزی

منبع

محتوای مرتبط (2 مورد)

قوانین (2 مورد)

عناوین و برچسب‌ها