نظریه مشورتی شماره 7/93/1580 مورخ 1393/07/06

تاریخ نظریه: 1393/07/06
شماره نظریه: 7/93/1580
شماره پرونده: 0906-1/168-93

استعلام:

...

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با توجه به اینکه مطابق ماده 94 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، تحقیقات مقدماتی باید به سرعت انجام شود وباعنایت به اینکه وفق ماده 189 قانون مذکور، بازپرس مکلف است، حداکثر ظرف 24 ساعت از زمان حضور متهم، مبادرت به تحقیق نماید وبا التفات به اینکه تعیین وکیل تسخیری غالباً در مدت 24 ساعت ممکن نیست، بنابراین الزام به تعیین وکیل تسخیری در تبصره 2 ماده 190 قانون مذکور مانع انجام تحقیقات مقدماتی وتفهیم اتهام نیست. ضمناً وکیل موصوف نیز مکلف به حضور واقدام قانونی در اجرای وظایف حرفه ای خود میباشد ودر صورت عدم حضور وی، بازپرس موظف به معرفی وکیل متخلف به مراجع انتظامی ذیربط وتعیین وکیل تسخیری دیگری می‌باشد.

منبع

محتوای مرتبط (1 مورد)