ضمانت اجرای عدم رعایت تشریفات قانونی مزایده

تاریخ دادنامه قطعی: 1393/10/30
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: چنانچه تشریفات مقرر قانونی در مزایده از جمله ابلاغ نظریه کارشناسی، قید مفروز یا مشاعی بودن مال و سهام هر یک از شرکای مشاعی و دیگر موارد، رعایت نشود، حکم به ابطال عملیات اجرایی صادر می‌شود.

رای دادگاه بدوی

در خصوص دعوی خانم ف.م. به‌ طرفیت آقایان ع.خ. و م.ع. مبنی بر درخواست ابطال عملیات اجرایی در پرونده اجرایی در پرونده اجرایی کلاسه --- /40 شعبه --- حقوقی تهران بدین توضیح که خواهان در پرونده اجرایی فوق به جریان اجرایی اعتراض نموده و طی دادنامه شماره --- - 1392/11/21 حکم به بطلان دعوی صادر و با اعتراض خواهان دادگاه محترم تجدیدنظر با این استدلال که خواهان می‌بایست دعوی را به ‌طرفیت شریک مشاعی و برنده مزایده مطرح می‌نمود قرار رد دعوی صادر نموده است و متعاقبا خواهان با تقدیم دعوی حاضر تقاضای رسیدگی نموده که به‌ لحاظ طرح شکایت در دادسرای انتظامی قضات علیه همکار محترم قضایی (دادرس محترم شعبه) به این شعبه ارجاع تا به جانشینی از شعبه --- حقوقی رسیدگی گردد علی‌هذا دادگاه عنایت به جمیع اوراق پرونده و مداقه در پرونده اجرایی معترض‌عنه که خلاصه آن وسیله دادگاه تهیه و منضم پرونده می‌باشد، نظر به اینکه در تشریفات اجرایی مزایده اول و مزایده دوم: 1 . نظریه کارشناسی به خواهان ابلاغ نگردیده 2 . مفروز یا مشاعی بودن مال و سهام هر یک از شرکای مشاعی در آگهی مزایده قید نشده 3 . اینکه ملک در اجاره است یا خیر و اگر در اجاره است مدت و میزان اجاره معین نشده 4 . حقوقی که اشخاص نسبت به آن دارند یا ندارند تحت هر عنوان مشخص نشده است و از طرفی شخص خواهان مالک سه دانگ ملک مشاعی بوده و با تامین نصف میزان 10 % مبلغ مزایده تمایل به خریداری سهم شریک را نموده که مورد قبول هیات اجرایی قرار نگرفته و اولویت ایشان نادیده انگاشته شده بنابراین اعتراض ایشان وارد است لذا به استناد مواد 198 قانون مدنی و 39 ، 138 و 140 قانون اجرای احکام مدنی حکم به اعلام ابطال عملیات اجرایی پرونده کلاسه --- شعبه --- حقوقی تهران و اعاده عملیات اجرایی صادر و اعلام می‌گردد. توضیحا در اعاده عملیات اجرا مدیر محترم اجرا می‌بایست بطلان سند انتقال اجرایی شماره..... را به مرجع ذیربط اعلام و تشریفات اجرایی اعاده و حق اولویت شریک محترم شمرده شود. در خصوص قسمت دیگری از خواسته خواهان مبنی بر اعمال حق شفعه نظر به اینکه در موضوع مبحوث‌عنه اعمال این حق سالبه به انتفاء موضوع است لذا به استناد مواد 2 و 89 همان قانون قرار رد دعوی صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره حضوری و قابل تجدیدنظرخواهی است.

دادرس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران

رای دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی ع.خ. به طرفیت ف.م. و م.ع. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1393/04/22 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران (به جانشینی شعبه --- حقوقی تهران) که به موجب آن حکم به ابطال عملیات اجرایی پرونده شماره 92/40 شعبه --- دادگاه حقوقی تهران در مورد پلاک ثبتی..... صادر گشته است دادگاه اعتراض معترض را وارد ندانسته زیرا دادنامه تجدیدنظرخواسته بر اساس محتویات پرونده و دلایل و مدارک ابرازی صحیحا و مطابق مقررات قانونی و خالی از هرگونه اشکال صادر شده و تجدیدنظرخواه در این مرحله از رسیدگی دلیل یا مدرک قانع کننده و محکمه‌پسندی که نقض و بی ‌اعتباری دادنامه معترض ‌عنه را ایجاب نماید ابراز ننموده و لایحه اعتراضیه متضمن جهت موجه نیست و تجدیدنظرخواهی با هیچ‌یک از شقوق ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی مطابقت ندارد لذا دادگاه ادعای تجدیدنظرخواه را وارد و محمول بر صحت تشخیص نداده و دادنامه مورد اعتراض را منطبق با مقررات و اصول دادرسی می‌داند مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را عینا تایید می‌نماید. رای صادره قطعی است.

رئیس ومستشار شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران

حجازی فر- قاضی

منبع
برچسب‌ها