بررسی لزوم رعایت شرایط شکلی در احضار متهم به صورت حضوری

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/10/26
برگزار شده توسط: استان خراسان رضوی/ شهر مشهد

موضوع

بررسی لزوم رعایت شرایط شکلی در احضار متهم به صورت حضوری

پرسش

با عنایت به این که در ماده ی 169 قانون آیین دادرسی کیفری به صراحت آمده است که احضار متهم به وسیله ی برگ احضاریه به عمل می آید و در ماده 170 هم مندرجات ضروری آن بیان می‌شود اگر احضار متهم به صورت حضوری بوده و موارد مزبور در آن رعایت نشده باشد، می توان مبتنی بر آن و عدم حضور متهم او را جلب نمود؟

نظر هیئت عالی

همان گونه که در نظریه اکثریت آمده ملاک استحضار و اطلاع متهم است، برگه احضاریه موضوعیت ندارد.

نظر اکثریت

هدف اطلاع از مفاد احضاریه و موضوع آن است و صدور برگه ی احضاریه موضوعیت ندارد و همین که شرایط موضوع ماده ی 170 قانون آیین دادرسی کیفری رعایت گردد کفایت میکند.

نظر اقلیت

برگه احضاریه با تمام شرایط آن موضوعیت دارد و ابلاغ به متهم باید طبق برگه احضاریه با شرایط مقرر قانونی به عمل آید.

نظر ابرازی

طبق تبصره یک ماده ی 68 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 ابلاغ لزوما در هر یک از محل کار یا سکونت به عمل می آید و ابلاغ به متهم در دفتر شعبه محلی از اعراب ندارد و فاقد مستند قانونی است. حال می خواهد در برگه احضاریه به صورت کتبی باشد یا شفاهی؛ در هر صورت صحیح نیست.

منبع
برچسب‌ها