تأثیر استخدام وکیل بر دعوی اعسار

تاریخ دادنامه قطعی: 1393/10/16
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: در دعوی اعسار از هزینه دادرسی، چنانچه مدعی اعسار، در دعوی اصلی، دو وکیل دادگستری معرفی کرده باشد، این امر حکایت از ملائت و تمکن وی داشته و حکم به رد دعوی اعسار صادر می‌شود.

رای دادگاه بدوی

در خصوص دعوی آقای غ.د. به‌ طرفیت آقای ر.ب. به‌ خواسته صدور حکم اعسار از پرداخت هزینه دادرسی در مرحله تجدیدنظرخواهی در پرونده کلاسه --- نظر به اینکه خواهان در پرونده تحت امر دارای وکیل بوده و داشتن وکیل حکایت از تمکن مالی خواهان دارد دادگاه دعوی اقامه شده را غیرثابت تشخیص و مستندا به مواد 504 و 505 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به رد دعوی اعسار صادر و اعلام می‌نماید رای صادره حضوری ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر می‌باشد.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - بهلولی

رای دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای غ.د. نسبت به دادنامه شماره --- - 1393/06/09 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی که به موجب آن حکم به رد دعوی اعسار از پرداخت هزینه دادرسی در مرحله تجدیدنظرخواهی به‌ لحاظ انتخاب و معرفی دو وکیل در دادرسی پرونده اصلی که حکایت از تمکن و ملائت تجدیدنظرخواه می‌نماید، موافق قانون و مقررات موضوعه بوده و به شرح لایحه اعتراضیه مستوجب نقض نمی‌باشد زیرا دادنامه تجدیدنظرخواسته بر اساس محتویات پرونده و دلایل و مدارک ابرازی صحیحا و مطابق مقررات قانونی اصدار یافته است و تجدیدنظرخواه در این مرحله از رسیدگی دلیل یا مدرک قانع‌ کننده و محکمه‌ پسندی که موجبات نقض و بی‌ اعتباری دادنامه معترض‌ عنه را ایجاب کند ابراز ننموده و لایحه اعتراضیه متضمن جهت موجه نیست و تجدیدنظرخواهی با هیچ‌یک از شقوق پنج‌گانه مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مطابقت ندارد لذا دادگاه ادعای تجدیدنظرخواه را وارد و محمول بر صحت تشخیص نداده و به استناد قسمت اول از ماده 358 قانون یاد شده ضمن رد تجدیدنظرخواهی، دادنامه تجدیدنظرخواسته را عینا تایید می‌نماید. رای صادره قطعی است.

رئیس و مستشار شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران

امی- مداح

منبع
برچسب‌ها