شیوه تحقیق از گواهان جدید برای صدور دستور تجویز تعقیب

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/07/16
برگزار شده توسط: استان گلستان/ شهر کلاله

موضوع

شیوه تحقیق از گواهان جدید برای صدور دستور تجویز تعقیب

پرسش

با توجه به ماده 278 قانون آیین دادرسی کیفری اگر دلیل جدید مورد ادعا که به موجب آن صدور دستور تجویز تعقیب درخواست شده، شهادت شهود باشد آیا دادستان می‌تواند قبل از تجویز تعقیب، تحقیق از گواهان را از بازپرس بخواهد؟ چنانچه متقاضی تجویز تعقیب اعلام نماید که شهود جدید از حضور در مرجع قضایی خودداری می نمایند آیا گواهان مورد ادعا را می توان احضار کرد؟

نظر هیئت عالی

با توجه به ماده 43 قانون آئین دادرسی کیفری که انجام تحقیق قبل از صدور دستور تعقیب متهم را پیش بینی نموده است لذا جمع آوری ادله منعی ندارد بدیهی است چنانچه دادستان بعد از بررسی، دلائل جدید را برای تعقیب مجدد متهم کافی دانست در صورت تائید قرار در دادگاه تقاضای تجویز تعقیب مجدد را از دادگاه می‌نماید در غیر این صورت پرونده را بایگانی می کند.

نظر اکثریت

لازمه احراز اینکه آیا ادعای شاکی مبنی بر کشف دلیل جدید صحت دارد یا نه استماع اظهارات شهود مورد ادعا توسط دادستان است که قبل از تجویز تعقیب هم می‌تواند نسبت به تحقیق از گواهان اقدام نماید زیرا ماده 43 قانون آیین دادرسی کیفری انجام تحقیق قبل از صدور دستور تعقیب متهم را پیش بینی نموده است. دادستان در راستای ماده 76 قانون آیین دادرسی کیفری می‌تواند انجام این امر (استماع اظهارات شهود) را از بازپرس بخواهد. تبعا زمانی که شاکی اعلام می کند شهود از حضور در مرجع قضایی امتناع می نمایند احضار شهود نیز مجاز است. زیرا اذن در شی ء (استماع شهادت شهود) مستلزم اذن در لوازم آن (احضار شهود) نیز هست.

نظر اقلیت

متهمی که در مورد او به جهت فقدان یا عدم کفایت دلیل قرار منع تعقیب صادر شده در پناه اصل برائت قرار دارد و قبل از صدور دستور تجویز تعقیب او تحقیق مجدد راجع به موضوعی که سابقا پیرامون آن تحقیق شده مجاز نیست زیرا بر اساس مقررات آیین دادرسی کیفری تحقیق مرحله ای است بعد از شروع تعقیب. شاکی می‌تواند با ارائه شهادت نامه مکتوب اعم از عادی یا رسمی خواستار تجویز تعقیب شود و چنانچه اظهارات مکتوب شهود بنا به تشخیص دادستان دلیل جدید محسوب گردد دستور تجویز تعقیب صادر می‌گردد. اما چنانچه شاکی بدون ارائه شهادت نامه صرفا مدعی باشد که شهودی از موضوع مطلع بوده اند اما در مرجع قضایی جهت ادای شهادت حاضر نمی شوند در این مرحله (قبل از صدور دستور تجویز تعقیب) احضار شهود مجاز نیست زیرا دادستان مجاز به اقدام و تفحص در راستای کشف دلیل جدید نیست بلکه زمانی دستور تجویز تعقیب را می دهد که دلایلی که سابقا کشف شده توسط شاکی به او ارائه شود.

منبع
برچسب‌ها