تأثیر صدور حکم بر تمکین زوجه بر محکومیت زوج به ترک انفاق

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/03/15
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: صدور حکم بر تمکین زوجه از دادگاه حقوقی، تاثیری در محکومیت قبلی زوج به بزه ترک انفاق ندارد.

رای خلاصه جریان پرونده

شعبه --- دادگاه عمومی جزایی اسلامشهر درخصوص اتهام آقای م. ب. دائر به ترک انفاق همسرش خانم س. ق. قرارمنع تعقیب صادرکرده است. شاکیه نسبت به رای صادره اعتراض ودرخواست تجدیدنظرکرده که شعبه --- دادگاه تجدید نظراستان تهران پس از رسیدگی بزهکاری متهم را محرز دانسته وبه موجب دادنامه شماره --- - 93/10/27 ضمن نقض رای تجدید نظرخواسته وی را به تحمل شش ماه حبس محکوم کرده است اینک آقای م. س. به وکالت از آقای م. ب. درخواستی از دیوانعالی کشور تقاضای تجویز اعاده دادرسی نموده ومرقوم داشته است همسر موکل ازتاریخ 92/10/30 منزل مشترک را ترک نموده وعلیرغم مراجعات مکرر موکل حاضربه تمکین نمی‌باشد وبه موجب رای شماره --- - 94/1/30 شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران که به موجب آن زوجه محکوم به تمکین شده است نشوز ایشان اثبات می‌گردد. مشروح لایحه تقدیمی آقای م. س. درهنگام شور قرائت خواهد شد.هیات شعبه پس ازمشاوره چنین رای می دهد:

رای شعبه دیوان عالی کشور

درخواست آقای م. س. به وکالت از آقای م. ب. مبنی برتجویز اعاده دادرسی نسبت به دادنامه شماره --- - 93/10/27 صادره از شعبه --- دادگاه تجدید نظراستان تهران متکی به دلیل موجهی برای پذیرش اعاده دادرسی نیست وصدور حکم تمکین زوجه موثر در نقض حکم محکومیت زوج که سابقا صادرگردیده نمی‌باشد بنا به مراتب مذکور وبا توجه به اینکه درخواست وکیل محکوم علیه با هیچ یک از جهات اعاده دادرسی مقرردرماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امورکیفری انطباق ندارد رای به رد درخواست نامبرده صادر می‌گردد.

رئیس و مستشار شعبه --- دیوان عالی کشور

احمد صاحب الزمانی - منوچهرکاظمی

منبع

عناوین و برچسب‌ها