مقررات اعمال ماده 477 دادرسی کیفری قابل تسری به خلاف قانون بودن نیست

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/04/17
برگزار شده توسط: استان هرمزگان/ شهر رودان

موضوع

مقررات اعمال ماده 477 دادرسی کیفری قابل تسری به خلاف قانون بودن نیست

پرسش

آیا مقررات اعمال ماده 477 قانون آئین دادرسی کیفری قابل تسری به خلاف قانون بودن رای را دارد ؟

نظر هیئت عالی

هرچند با لحاظ ماده 293 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مقررات ماده 477 قانون یاد شده در موارد نقض قانون نیز قابلیت اعمال دارد ولکن تشخیص این که نقض قانون خلاف شرع بین نیز می‌باشد بر عهده ریاست محترم قوه قضاییه است.

نظر اکثریت

خلاف شرعِ بیّن، مندرج در ماده 477، قابل تسری به خلاف قانون نیست ؛ به این دلایل:
1- ماده 477 از مواد خاص ویژه اعاده دادرسی است که ماده 482 قانون آئین دادرسی کیفری آن را تفسیر می کند و مقصود از شرعِ بیّن، مسلمات فقهی است 2- حاکمیت اصل تبادر برای معنای حقیقت است و برای معنای مجازی (خلاف قانون) باید قرینه لفظیه یا حالیه و مقالیه باشد.
3- سابقه تقنینی ماده 477 که در ماده 18 قانون تشکیل آمده بود و خلاف شرع بیّن را مسلمات فقهی بیان کرده است.

نظر ابرازی

قانون برگرفته از شرع می‌باشد کتاب دوم، سوم و چهارم برگرفته از شرع و در کتاب اول از جمله مباحث دفاع مشروع، قانون اهم و در کتاب پنجم در جرایم علیه امنیت، محاربه و... برگرفته از شرع می‌باشد در همین راستا به نظر خلاف قانون بودن هم می‌تواند خلاف شرع محسوب شود و در قالب ماده 477 می توان قبول کرد.

منبع
برچسب‌ها