ماده 13 تعیین حریم خطوط هوایی انتقال و توزیع نیروی برق

این تصویب ‌نامه جایگزین تصویب ‌نامه شماره 29052 مورخ 1347/10/8 می‌شود.