عدم اطلاع زوجه نسبت به قیم داشتن و یا بیماری زوج

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/06/03
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: عدم اطلاع زوجه نسبت به قیم داشتن و یا بیماری زوج،موجب تحقق بزه فریب در ازدواج نیست.

رای دادگاه بدوی

در خصوص اتهام 1 - ح. ح.و 24 ساله 2 - م. م.الف. 58 ساله متهم ردیف اول دایر بر مشارکت در فریب در ازدواج و متهم ردیف دوم دایر بر معاونت در فریب در ازدواج با توجه به شکایت شاکی وادله ابرازی رونوشت (عقد نامه وقیم نامه)جوابیه استعلام از سر دفتر ازدواج شماره... تهران اظهارات گواه ودفاعیات بلاوجه متهمین وکیفرخواست تنظیمی به نظر دادگاه بزهکاری متهمین محرز است دادگاه مستندا به مواد 647 وبند ت ماده 127 وبا رعایت بند ث ماده 38 مجازات اسلامی مصوب 92075 به لحاظ وضع خاص متهم ردیف اول ونقش وتاثیر متهم ردیف دوم در ارتکاب بزه دادگاه متهم ردیف اول را به پرداخت بیست میلیون ریال جزای نقدی و متهم ردیف دوم را به پرداخت پنج میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‌نماید رای صادره حضوری وظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه --- دادگاه کیفری 2 تهران - مرتضی اکبری لالیمی

رای دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ح. ح.و. و خانم م. م.الف. از یک طرف و خانم ص. ق. از طرف دیگر نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 94/4/12 شعبه --- دادگاه جزایی تهران که به موجب آن تجدیدنظرخواهان ردیف اوّل به ترتیب به اتهام فریب در ازدواج و معاونت در فریب در ازدواج به پرداخت جزای نقدی بنا به شرح دادنامه مارالذکر محکوم شده اند. هیات شعبه با توجه به محتویات پرونده و مطالب ارائه شده از سوی تجدیدنظرخواهان ردیف اوّل و انکار آنها در تمام مراحل دادرسی، نظر به اینکه شاکیه فریب در ازدواج را دو مورد دانسته 1 - عدم اطلاع به قیم داشتن زوج 2 - عدم اطلاع نسبت به مریضی زوج و مدعی شده که اگر از این دو امر مطلع میشد به هیچ وجه اقدام به ازدواج نمی نمودم و از طرفی موضوع فریب در ازدواج در ماده 647 قانون مجازات اسلامی آمده که دارد: چنانچه هر یک از زوجین قبل از عقد ازدواج طرف خود را به امور واهی از قبیل داشتن تحصیلات عالی... و امثال آن فریب دهد و عقد بر مبنای هر یک از آنها واقع شود. استنباط از ماده مذکور امور مثبت است که در اثر ارائه و عنوان امور مثبت طرف مقابل فریب بخورد و عقد نیز بر آن امور مذکور در ماده و امثال آن استوار گردد، حکایت از آن دارد که شامل عدم علم طرفین نمی شود و هیچ گاه عقدی بر امور عدمی نمی تواند استوار گردد لهذا صرف عدم اطلاع اگر چه از لحاظ اخلاقی صحیح نبوده و ممکن است با شرایطی دارای بار حقوقی باشد نمی تواند موجبات تحقق جرم مندرج در ماده مذکور گردد و در نتیجه اعتراض تجدیدنظرخواهان ردیف اوّل را وارد دانسته و مستندا به ماده 4 و بند ب ماده 455 از قانون آیین دادرسی کیفری ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته حکم به برائت آقای ح. ح.و. از اتهام فریب در ازدواج و خانم م. م.الف. از معاونت در فریب در ازدواج صادر می‌نماید و با توجه به نقض حکم اعتراض تجدیدنظرخواه ردیف دوّم منتفی است. رای صادره قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

صادق علی طهماسبی - محمدرضا فراهانی

منبع
برچسب‌ها