مطالبه همزمان وجه التزام و خسارت قراردادیتعیین وجه التزام مستحق للغیردرآمدن مبیع

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/02/18
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: در صورت تعیین وجه التزام مستحق للغیر درآمدن مبیع و مطالبه آن از سوی ذینفع، درخواست خسارت قراردادی با عنوان غرامات، فاقد محمل قانونی است؛ زیرا دوخسارت همزمان(وجه التزام و خسارت قراردادی) قابل مطالبه نیست.

رای دادگاه بدوی

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/08/23

رای دادگاه

در خصوص دادخواست شرکت افق توسعه صابرین به مدیریت آقای مجید مشهدی ابراهیم باوکالت آقای ع. به طرفیت آقای غ. ص. فرزند حسینعلی به خواسته مطالبه بخشی ازثمن بمبلغ یک میلیاردو دویست و هشتادو چهار میلیون ریال به عنوان استرداد یک سوم ثمن معامله و چهارصد میلیون ریال وجه التزام قراردادی مستحق للغیردرآمدن یک سوم مبیع وخسارات وارده و خسارات دادرسی و قانونی شرح دادخواست خواهان ملک به پلاک ثبتی --- از 6817 مفروز از 2174 قطعه --- تفکیکی بخش --- تهران را ازخوانده خریداری وسندرسمی صادرمتعاقبا شخص ثالث مدعی مالکیت دودانگ شده طرح دعوی نموده وبه موجب احکام قطعی خواهان به ابطال دودانگ سند محکوم وسندباطل شده است وخواهان تقاضای استرداد ثمن دودانگ مبیع و وجه التزام مستحق للغیردرآمدن دودانگ مبیع مستند به بند 3 ماده 5 مبایعه نامه را نموده است دادگاه ضمن تعیین وقت رسیدگی و ابلاغ نسخه ثانی دادخواست و ضمائم به خوانده تشکیل جلسه داده و وارد رسیدگی گردیده است طرفین حاضرخواهان اظهارداشته خواسته به شرح دادخواست تقدیمی است تقاضای رسیدگی دارم خوانده مشروحا دفاعیات رااعلام نموده‌اند خوانده اظهارداشته من ملک راازامیرمصطفی دخت اردستانی خریدم و به خواهان فروختم آقای امیرمصطفی دخت اردستانی دفاع کرده است که شرکت می دانست که کلاهبرداربه ماخورده است با زور وعلم اینجاراخریده است دادگاه با توجه به مفاد دادخواست تقدیمی ومبایعنامه فیمابین و سند قطعی رسمی انتقال مبیع و سند تک برگی و و احکام صادره ازدادگاه‌ها خصوص ابطال دودانگ ازمبیع و نامه اداره ثبت خصوص اجرای حکم وابطال سند و پاسخ ثبتی خصوص ابطال بخشی ازسند و با توجه به محتویات پرونده واظهارات طرفین مستحق للغیر درآمدن دودانگ مبیع محرز و مسلم به نظر میرسد و با عنایت به اینکه خوانده در قبال ادعای خواهان دفاع و ایراد موثری ننموده و دلیلی بر برائت ذمه و عدم مستحق للغیربودن بخش مبیع ارائه و ابراز نداشته است علی هذا دعوی خواهان وارد و ثابت تشخیص و به استناد ماده 198 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 10 و 1257 و 1301 و 391 قانون مدنی و شرط ضمن عقد قرار داد منعقده حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ یک میلیاردو دویست و هشتادو چهار میلیون ریال به عنوان استرداد یک سوم ثمن معامله و به پرداخت یک سوم از چهارصد میلیون ریال وجه التزام قراردادی مستحق للغیردرآمدن یک سوم مبیع و به پرداخت هزینه دادرسی به ماخذ محکوم به و حق الوکاله وکیل وفق تعرفه در حق خواهان صادر و اعلام می دارد. رای صادره حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران خواهد بود.خصوص دعوی خواهان به طرفیت خوانده به خواسته وجه التزام قراردادی بیش ازیک سوم از چهارصدمیلیون ریال تا چهارصد میلیون ریال و به خواسته کلیه خسارات و غرامات طبق نظرکارشناس نظربه اینکه وجه التزام مستحق للغیردرآمدن کل مبیع چهارصد میلیون ریال بوده است ویک سوم آن مستحق للغیردرآمده است لذا یک سوم وجه التزام قراردادی مورد حکم واقع شد وبیش ازآن دعوی غیرواردتشخیص وخصوص کلیه خسارات و غرامات طبق نظرکارشناس با توجه به اینکه طرفین خصوص خسارات وجه التزام قراردادی تعیین نموده‌اند ومستندابه ماده 230 قانون مدنی حاکم نمی تواند متخلف را به مبلغی بیشتریاکمترازآنچه تعیین شده است محکوم نماید ونظربه اینکه دوخسارت همزمان قابل مطالبه نیست یکی وجه التزام دیگری خسارت قراردادی و خواهان بدواوجه التزام را مطالبه نموده است لذا این قسمت ازدعوی غیرواردتشخیص مستندا مواد 2 و 197 و 84 و 89 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امورمدنی مصوب 79 وشرط ضمن عقد وماده 230 قانون مدنی حکم به بی حقی خواهان صادر و اعلام می دارد.حکم صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران خواهد بود. خصوص دعوی آقای غ. ص. فرزند حسینعلی به طرفیت شرکت افق توسعه صابرین و آقای امیرمصطفی دخت اردستانی به خواسته جلب ثالث ثبت شده به کلاسه --- و 920669 مفتوح است.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران- محمدجواد داودآبادی

رای دادگاه تجدیدنظر استان

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/02/18

رای دادگاه

تجدیدنظرخواهی شرکت افق توسعه صابرین با وکالت آقای ع. عسگری به طرفیت آقای غ. ص. نسبت به قسمتی از دادنامه شماره --- مورخ 1394/08/23 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی تهران که به موجب آن حکم به بی حقی تجدیدنظرخواه به خواسته مطالبه خسارات وغرامات طبق نظر کارشناس صادر گردیده وارد نیست ورای صادره با عنایت به محتویات پرونده صحیح وفاقد ایراد واشکال اساسی بوده واز حیث رعایت اصول ومقررات و قواعد دادرسی خدشه ای برآن وارد نیست وباعنایت به اینکه مطابق رای وحدت رویه شماره 733 - 1393/07/15 هیات عمومی دیوان عالی کشور در صورت جهل مشتری به وجود فساد، در صورت کاهش ارزش ثمن، بایع مکلف است ثمن مورد معامله را به نرخ روز پرداخت نماید که با توجه به وجه التزام قراردادی که مورد توافق طرفین بوده وتجدیدنظر خواه مبادرت به مطالبه آن نموده است لذا مطالبه خسارت با عنوان غرامات با وصف مراتب فاقد محمل قانونی می‌باشد لهذا بر استدلال دادگاه بدوی از این حیث خدشه ای وارد نیست بنابراین تجدید نظر خواهی را در مجموع غیر موجه دانسته وبارد اعتراض دادنامه معترض عنه را با استناد به ماده 358 از قانون آیین دادرسی در امور مدنی تائید می‌نماید رای صادره قطعی است.

شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار

‌سید محمد فاضل حسینی - داودصادقی

منبع

آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور (1 مورد)

برچسب‌ها