رای شماره 207 تا 209 مورخ 1382/06/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

دادنامه: 207-208-209

تاریخ: 1382/06/02

کلاسه پرونده: 7800360

شاکی: 1- محمود گرامیان و غیره 2- سازمان امور اراضی کردستان

موضوع خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 2، 4، 7، 16، 18 و 19 دیوان عدالت اداری

مقدمه: الف) شعبه 18 در رسیدگی به پرونده کلاسه 73؍1123 و 74؍717 موضوع شکایت آقای اقبال پرندان و غیره به طرفیت اداره کشاورزی استان کردستان به خواسته ابطال تصمیم کمیسیون ماده 7 به شرح دادنامه شماره 797 و 798 مورخ 26؍5؍1376 حکم برد شکایت صادر نموده است. ب) شعبه هفتم در رسیدگی به پرونده کلاسه 76؍1273 موضوع شکایت خانم مادلن کمانگر به طرفیت سازمان کشاورزی استان کردستان به خواسته ابطال اقدامات اداره کشاورزی نسبت به پلاک 1360 به شرح دادنامه شماره 1169 مورخ 21؍8؍1377 رای به ابطال تصمیم مورخ 2؍2؍1365 سازمان کشاورزی استان کردستان صادر نموده است. ج) شعبه 16 در پرونده کلاسه 76؍2728 موضوع شکایت آقای فرود کمانگر به طرفیت سازمان امور اراضی کردستان به خواسته ابطال تصمیم کمیسیون ماده 6 مواد الحاقی به آیین‌نامه اصلاحات ارضی به شرح دادنامه شماره 1713 مورخ 1؍10؍1377 حکم به ورود شکایت صادر نموده است. د) شعبه اول در رسیدگی به پرونده کلاسه 76؍1283 موضوع شکایت آقای هوشنگ کمانگر به طرفیت مدیریت امور اراضی سنندج به خواسته ابطال عملیات در زمین پلاک 1360 به شرح دادنامه شماره 683 مورخ 26؍4؍1378 حکم به ورود شکایت صادر نموده است. ه‌(شعبه 19 در رسیدگی به پرونده کلاسه 76؍1566 موضوع شکایت آقای محمدحسن تپاک به طرفیت سازمان امور اراضی کردستان به خواسته انتقال سند رسمی به شرح دادنامه شماره 316 مورخ 9؍3؍1377 قرار عدم صلاحیت به شایستگی شورای اصلاحات اراضی صادر نموده است. و) شعبه 19 در رسیدگی به پرونده کلاسه 76؍683 موضوع شکایت آقای جلال تخت‌فیروزه به طرفیت امور اراضی استان کردستان به خواسته الزام به تنظیم سند به شرح دادنامه شماره 1532 مورخ 0؍12؍1377 قرار عدم صلاحیت به شایستگی سازمان امور اراضی صادر نموده است. ز) شعبه چهارم در رسیدگی به پرونده کلاسه 76؍2205 موضوع شکایت آقای محمدعلی رشیدزاده به طرفیت اداره امور اراضی کردستان به خواسته اعتراض به تصمیم شورای 5 نفره اصلاحات ارضی به شرح دادنامه شماره 1781 مورخ 26؍10؍1377 حکم به رد شکایت صادر نموده است. ح) شعبه 2 در رسیدگی به پرونده کلاسه 77؍1528 موضوع شکایت آقای عبدالله حکیمی به طرفیت مدیریت کشاورزی شهرستان سقز به خواسته اعتراض به تصمیم مورخ 6؍5؍1375 به شرح دادنامه شماره 2531 مورخ 27؍12؍1377 حکم برد شکایت صادر نموده است.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین دری‌نجف‌آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

با عنایت به این که تفاوت مدلول دادنامه‌های فوق‌الذکر مبتنی بر استنباط و استنتاج متفاوت و متعارض از حکم واحد قانونگذار نیست و اجتماع شرایط لازم برای تحقق تناقض در آنها محرز نمی‌باشد، موضوع از مصادیق آراء متناقض مذکور در ماده 20 اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری محسوب نمی‌شود و موردی برای اتخاذ تصمیم در قلمرو ماده فوق‌الذکر وجود ندارد.

منبع