استماع دعوی مستثنیات دین بعد از دستور تملیک

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/03/23
برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر چالوس

موضوع

استماع دعوی مستثنیات دین بعد از دستور تملیک

پرسش

ادعای مستثنیات دین بعد از صدور دستور تملیک قابل رسیدگی است. آیا نیاز به تقدیم دادخواست دارد؟

نظر هیات عالی

در فرض سوال، شکایت از عدم رعایت مستثنیات دین در هر حال و بدون نیاز به تقدیم دادخواست قابلیت بررسی و اتخاذ تصمیم نزد قاضی مجری حکم دارد و مقید به مدت زمان خاصی نیست و تصمیم دادگاه مجری حکم قطعی است؛ مگر اینکه شخص محکوم‌علیه مال موضوع مستثنیات را شخصاً برای اجرای حکم تعرفه نموده است.

نظر اکثریت

ادعای مستثنیات دین بعد ازصدور دستور تملیک، با توجه به اینکه مربوط به مرحله اجراست بدون نیاز به تقدیم فرم دادخواست، با درخواست قابل رسیدگی است.

نظر اقلیت

رسیدگی به ادعای مستثنیات دین بعد از دستور تملیک بلا اشکال است لیکن از آنجاییکه با صدور دستور تملیک اجرا پایان می‌یابد. اقتضا دارد مطابق ماده 48 قانون آیین دادرسی مدنی، طرح ادعای مستثنیات دین با تقدیم دادخواست به عمل آید.

نظر ابرازی

ادعای مستثنیات دین بعداز صدور دستور تملیک تحت شرایطی قابل رسیدگی است نه به طور مطلق چراکه در مواد 70، 105 و 142 قانون اجرای احکام مدنی محکوم‌علیه و محکوم‌له ظرف یک هفته از تاریخ وقوع حق شکایت دارند یکی از موارد شکایت می‌تواند ادعای مستثنیات دین باشد که ممکن است دادورز یا مامور اجرا در توقیف مال به آ ن توجه نداشته یا برای وی مدلل نباشد. حال اگر محکوم‌علیه مطابق مقررات اجرا مطلع از توقیف باشد و ظرف مدت یک هفته از تاریخ وقوع ادعا نکند دیگر این ادعا قابل استماع نیست و اما اگر محکوم‌علیه مطابق مقررات اجرای احکام مدنی مطلع نباشد (عدم ابلاغ مقرر در مواد 60، 70 و 105... قانون اجرای احکام مدنی) این حق را دارد (چه قبل چه بعد از دستور تملیک) با تقدیم درخواست ادعای مستثنیات دین نماید.

منبع
برچسب‌ها