ضمانت اجرای عدم ابطال کامل تمبر مالیاتی در وکالتنامه

تاریخ دادنامه قطعی: 1393/11/28
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: ضمانت اجرای عدم ابطال کامل تمبر مالیاتی در وکالتنامه ارائه شده توسط وکیل خواهان، عدم پذیرش وکالتنامه است و این مورد از موارد صدور اخطار رفع نقص نمی‌باشد.

رای دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست آقای الف.الف. به وکالت از آقایان 1 - س.م. 2 - د.م. به طرفیت آقای س.ق. و شرکت د. به مدیریت ع.ح. با وکالت آقای ع.ت. به خواسته 1 - مطالبه خسارت وارده به خودرو به مبلغ 200/000/000 ریال؛ 2 - مطالبه افت قیمت خودرو؛ 3 - مطالبه منافع ممکن‌الحصول فوت شده از زمان تصادف لغایت راه‌اندازی مجدد خودرو؛ 4 - هزینه جرثقیل و پارکینگ و هزینه دادرسی و حق‌الزحمه کارشناس و حق‌الوکاله وکیل با جلب نظر کارشناس به استناد دلائل مشروح در دادخواست؛ نظر به اینکه دادخواست بدوا توسط وکیل محترم موصوف تنظیم و ارائه گردیده، لیکن در وکالتنامه ارائه شده از ناحیه ایشان با توجه به میزان خواسته که حداقل یک مورد آن ارزش مشخص دارد، به میزان کافی نسبت به ابطال تمبر مالیاتی اقدام نشده است که ضمانت اجرای چنین امری حسب تبصره یک ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم عدم پذیرش چنین وکالتی است و مورد نیز از موارد ارسال اخطار رفع نقص نیست. چرا که ارسال اخطار رفع نقص نیاز به صراحت قانونی دارد و مورد مذکور در ماده 53 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی منصرف از ابطال تمبر مالیاتی و مربوط به ابطال تمبر هزینه دادرسی است. چرا که بر اساس ماده 59 قانون مذکور رونوشت سند مثبت سمت (که اصل آن قابل ترتیب اثر باشد) به عنوان پیوست دادخواست پذیرفته شده نه اصل آن و چنانچه به چنین سندی برابر قانون تمبر هزینه دادرسی الصاق و ابطال نشود، مورد از موارد ارسال اخطار رفع نقص می‌باشد و همچنین ارسال اخطار رفع نقص به نوعی ترتیب اثر دادن به چنین وکالتی است که با تبصره یک ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم در تضاد است. بنا به مراتب فوق‌الاشعار دادگاه اقامه دعوی به کیفیت مطروح را فاقد وجاهت قانونی دانسته، مستندا به ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، قرار عدم استماع دعوی صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی نزد محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

دادرس علی البدل دادگاه عمومی فیروزکوه - لطیفی رستمی

رای دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص اعتراض و تجدیدنظرخواهی آقای الف.الف. به وکالت از آقایان س.ر. و س.د. هر دو م. به طرفیت آقای س.ق. و شرکت د. از دادنامه شماره --- - 20/3/93 شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی فیروزکوه به موجب این دادنامه دعوی در خصوص خواسته دائر به مطالبه خسارت قرار عدم استماع دعوی صادر شده است. از توجه به مندرجات پرونده و ملاحظه لایحه تجدیدنظرخواهی و اظهارات و دفاعیات طرفین خصوصا تجدیدنظرخواه در مراحل رسیدگی و دادرسی و بررسی دقیق محتویات پرونده و مستندات ابرازی و اینکه از ناحیه تجدیدنظرخواه ایراد اساسی برابر موارد و جهات مطروحه در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی اعلام و ارائه نشده‌است و دادنامه بدون خدشه و اشکال موثر با استدلال و مستندات موجود مطابق مقررات و موازین قانونی و اصول دادرسی صحیحا صادر گردیده‌است. بنابراین تجدیدنظرخواهی را غیر وارد تشخیص داده، با رد اعتراض و تجدیدنظرخواهی به استناد ماده 353 از قانون فوق‌الذکر، دادنامه تجدیدنظرخواسته را تایید و استوار می‌دارد. رای صادره قطعی است.

رئیس و مستشار شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران

دشتبانی - رفعت

منبع
برچسب‌ها