نظریه مشورتی شماره 7/1402/65 مورخ 1402/03/09

تاریخ نظریه: 1402/03/09
شماره نظریه: 7/1402/65
شماره پرونده: 1402-88-65ح

استعلام:

با توجه به ماده 4 قانون مدنی مبنی بر عدم عطف قوانین به گذشته و با توجه به ماده 21 مکرر (اصلاحی 1400/1/29) و ماده 23 قانون صدور چک (اصلاحی 1397)، خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید:
1- آیا صدور چک از سوی صاحب حساب از دسته‌چک‌هایی که پیش از اصلاحات 1397 توسط بانک صادر شده است (چک‌های غیرصیادی و غیربنفش) مشمول ماده 23 قانون صدور چک (اصلاحی 1397) است؟
2- چنانچه چکی از دسته چک‌های صادره پیش از اصلاحات 1397؛ اما پس از اجرایی شدن این اصلاحات توسط صاحب حساب صادر شود، آیا مشمول ماده 23 این قانون است؟
3- چنانچه چک‌های مذکور در دو سوال قبل حسب مورد به هنگام صدور گواهی عدم پرداخت توسط بانک محال‌علیه دارای کد رهگیری باشند، آیا صرف داشتن کد رهگیری مجوز اعمال ماده 23 قانون مذکور نسبت به این قبیل چک‌ها است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1، 2 و 3- با عنایت به مفهوم مخالف ذیل مواد 4 و 5 قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب 1397/8/13 و تبصره یک (اصلاحی 1400/1/29) ماده 21 مکرر قانون یادشده، در صورتی‌که چک از دسته چک ارائه شده تا پایان سال 1399 و برابر مقررات قانون صدور چک و قانون تجارت، صادر و وفق مواد یادشده برای آن گواهی عدم پرداخت با درج کد رهگیری و مهر بانک صادر شده باشد، اقدام براساس ماده 23 قانون صدرالذکر و صدور اجراییه برای این قبیل چک‌ها، بلامانع است.

منبع