نظریه مشورتی شماره 7/93/1273 مورخ 1393/06/02

تاریخ نظریه: 1393/06/02
شماره نظریه: 7/93/1273
شماره پرونده: 0913-1/168-93

استعلام:

...

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

در خصوص اجرای ماده 202 قانون آئین دادرسی کیفری 1392، نظر به اینکه متهم پس از احراز جنون وی، با صدور قرار موقوفی تعقیب آزاد می‌گردد، ضرورت نگهداری وی در صورت استمرار حالت جنون زمانی احراز می‌گردد که بیمار حالت تهاجمی داشته و یا بنا به جهات دیگر که مربوط به وضعیت روانی خاص وی و یا نوع جنونش می‌باشد، آزاد بودن وی مخّل امنیت و آسایش جامعه باشد و در چنین شرایطی معمولاً نظر پزشک قانونی اخذ می‌شود. ضمناً پس از لازم الاجرا شدن قانون و تصویب آیین نامه اجرایی موضوع تبصره 1 ماده 202 یاد شده، بر اساس آیین نامه رفتار خواهد شد.

منبع

محتوای مرتبط (1 مورد)